نظرسنجی بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران ازنظر شما


نظرسنجی بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران ازنظر شمانظرسنجی بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران ازنظر شما

نظرسنجی بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران ازنظر شما
1-بهروز وثوق
نظرسنجی بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران ازنظر شما
2-منوچهر وثوق
نظرسنجی بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران ازنظر شما
3-فردین
نظرسنجی بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران ازنظر شما
4-ایرج قادری
نظرسنجی بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران ازنظر شما
5-ناصرخان ملک مطیعی
نظرسنجی بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران ازنظر شما

6-رضا بیک ایمان وردی
نظرسنجی بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران ازنظر شما
7-محمد رضا شریفی نیا
نظرسنجی بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران ازنظر شما
8-جمشیدهاشم پور
نظرسنجی بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران ازنظر شما
9-گلزار
نظرسنجی بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران ازنظر شما
10-حیایی
نظرسنجی بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران ازنظر شما
11-اکبرعبدی
نظرسنجی بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران ازنظر شما
12-سیدعلی میری
نظرسنجی بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران ازنظر شما
13-سعیدراد
نظرسنجی بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران ازنظر شما
14.امیرجعفری
نظرسنجی بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران ازنظر شما
15.سایر بازیگران88 out of 100 based on 68 user ratings 1168 reviews