بررسی عددی جریان متلاطم در برخورد با صفحه ضخیم


بررسی عددی جریان متلاطم در برخورد با صفحه ضخیم
در این پژوهش ، جریان دو بعدی و متلاطم سیال غیرقابل تراکم داخل کانال در برخورد با صفحه ضخیم با طول نیمه نهایت به شیوه عددی مورد بررسی برنامه گرفته هست .


بررسی مدلهای دومعادله‌ای برای اثر گرادیان فشار در جت توربولانس دوبعدی
هدف اصلی این پژوهش تعیین میدان جریان سیال بوده و بررسی مشخصات ناحیه چرخشی واقع در روی صفحه (به ویژه طول این ناحیه) بیش از هر چیز مورد توجه برنامه گرفته هست .


شبیه سازی دینامیکی و طراحی سیستم کنترل مدرن در گاورنر موتورهای دیزل
برای تبدیل معادلات دیفرانسیل حاکم (پیوستگی، ممنتوم، انرژی تلاطم k و نرخ تلفات ارژی جنبشی تلاطم به معادلات جبری از روش احجام محدود (Finite Volume Method) هستفاده شده هست .


تئوری تماس و بهینه‌سازی در طرح مسیر حرکت برای بازوهای مکانیکی مشابه انگشت
برای انفصال جملات جابجایی در معادلات ممنتوم، از طرح پسوندی مورب محدود BSHID هستفاده شده هست کارایی برتری این طرح انفصال نسبت به طرحهای انفصال هستانداردی نظیر طرح پیوندی HDنشان داده شده هست .


ابعاد بیومکانیکی دست مصنوعی شریف
برای مدل‌سازی تلاطم، از مدل دو معادله‌ای کمک گرفته شده هست .


تائید مدل احتراق چندمنطقه‌ای برای موتورهای پردور با پاشش مستقیم
حل دستگاه معادلات جبری با بهره‌گیری از روش توماس TDMA انجام شده هست .


بررسی و اندازه‌گیری آلاینده‌ها در موتورهای دیزل - گاز و نحوه کاهش آنها
الگوریتم حل مورد هستفاده، الگوریتم سیمپلر SIMPLER بوده هست .


مطالعه انتشار شوکهای حرارتی در جامدات در حالت دوبعدی با کمک روش اجزاء محدود
برای اطمینان از توانایی کامپیوتری با هستفاده از این برنامه جریان آرام و متلاطم سیال بین دو صفحه موازی و همچنین جریان آرام در برخورد با صفحه ضخیم حل شده‌اند.


حل معادلات دینامیک دوگروهی و دوبعدی یک رآکتور هموژن با در نظر گرفتن پسخوراند ناشی از دمای سوخت ، دمای کند کننده (خنک کننده) و غلظت زینان و برر
تطابق خوب نتایج حاصل با نتایج سبب حصول اطمینان به عملکرد برنامه شده هست .

جریان متلاطم در عدد رینولدر 5*104 و نسبت انسداد 5/6 % در اطراف صفحه ضخیم حل شده هست .

نتایج حاصل نشان می‌دهد که طول و ارتفاع ناحیه چرخشی‌کمتر از مقادیر تجربی پیش‌بینی شده هست اما بهبود نتایج نسبت به جوابهای مبتنی بر طرح انفصال پیوندی قابل ملاحظه و چشمگیر می‌باشد.

در مجموع از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که طرح پیوندی مورب محدود برای این مسئله و مسائل مشابه کارایی خوبی دارد، اما مدل هستاندارد در مدل‌سازی تلاطم با نواقص و کاستی‌هایی همراه می‌باشد.
59 out of 100 based on 34 user ratings 1009 reviews