آشنایی با حقوق خانواده


آشنایی با حقوق خانوادهآشنایی با حقوق خانواده .
مجازات نافرمانی از شوهر

.
 مطالبه نفقه طفل تحت حضانت

 پیمان ازدواج زن و مرد با یكدیگر ، در حقیقت پیمانی برای پشتیبانی این دو از هم در تمامی مراحل زندگی هست ..
نوآوری های حضانت در قانون جدید

.
«فریب در ازدواج» چه مجازاتی دارد؟

از جمله مسائل مهم در ارتباط با نهاد خانواده ، شناسایی حقوق هر یك از ، زوجین ( زن و شوهر ) از یك سو و نیز ، تكالیف اون دو در قبال هم ، از سوی دیگر هست ..
دادگاه نمی تواند مانع ازدواج فرزند‌خوانده شود
.
زنان در معرض خشونت‌های گوناگون

زن یا مرد ،مسئله این هست؟
هر جا سخن از (حق) به میان می آید ، بایستی در كنار اون ، از ( تكلیف ) نیز سخن فرمود .
چرا كه هیچ حقی بر كسی واجب نمی شود ، مگر اونكه در مقابل اون حق ، وظیفه ای مقرر شده باشد ..
پیچ وخم زندگی فرزندان طلاق
حقوق خانواده نیز از این امر مستثنی نبوده و لذا زن و شوهر با برخورداری از حقوقی ویژه موظف به انجام تكالیفی در برابر یكدیگر هستند ، البته به دلیل ویژگیهای خاص حاكم بر روابط خانوادگی ، مشخص نمودن چهار چوب كلی حقوق و تكالیف و ترسیم حد و مرز اون ، به سادگی ممكن نیست ..
فرزند خواندگی در ایران
زیرا بر خلاف سایر عقود ، در عقد نكاح ( ازدواج ) دو جنبه مادی و معنوی موجود هست كه جنبه معنوی اون در اولویت می باشد .
به عبارت دقیق تر ، در تنظیم روابط عاطفی زن و شوهر ، اخلاق حاكم بر قواعد حقوقی هست .
در رابطه زناشویی ، سخن از عواطف انسانی ، عشق و صمیمیت و وفاداری هست و حقوق به تنهایی ، برای حكومت كردن بر روابط اونان ناتوان هست .. در شریعت اسلام نیز در قوانین مربوط به خانواده ، در دو بخش مستقل از حقوق و وظایف از یك سو و اخلاق و فضایل ، از سوی دیگر ، به گونه ای مبسوط ومشروح سخن به میان می آید .
در سلسله مباحث آشنایی با حقوق خانواده ما ضمن اعتقاد به این امر ، كه طبیعت خانواده با حقوق و احكام آمرانه سازگاری ندارد و اثر قوانین در ایجاد نظم در اون ناچیز هست ، سعی داریم در مقام درمان مشكلات حقوقی خانواده ها در كنار كاوشهای حقوقی به مسائل روانی و مبانی اخلاقی ، توجه نموده و در این راستا ، به اطلاع رسانی صحیح ، جهت هستحكام بخشیدن به بنیان خانواده ها همت گماریم ..  ماده 1103 قانون مدنی: زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند.  الف ) حسن معاشرت زن و شوهر از دیدگاه قراون و روایات.  قراون مجید در موارد مختلف نسبت به رابطه و پیوند زناشویی تعبیرات جالبی بیان كرده هست .. از جمله در آیه 21 سوره روم ، مودت و مهربانی را یكی از اصول پايه ی و از اركان روابط انسانی در زندگی مشترك دانسته كه خداوند اون را از اصول مهم میان زن و شوهر می داند ..  به طور كلی حسن معاشرت مفهومی قراونی هست كه از آیه شریفه ای از سوره نساء و از عبارت ( عاشروهن بالمعروف ) گرفته شده هست ، یعنی با همسرانتان با اخلاق نیكو معاشرت كنید و با اونان به نیكی رفتار كنید در كل معاشرت به معروف، به معنای رفتار و اعمالی هست كه خداوند بدان امر نموده هست ..

در تنظیم روابط عاطفی زن و شوهر ، اخلاق حاكم بر قواعد حقوقی هست ..

1.
حسن خلق.

حسن ایجاد صفتی پسندیده و نیكوست كه اسلام بسیار به اون سفارش نموده هست ، تا اونجا كه در روایات ، حسن ایجاد به عنوان اولین ، سنگین ترین ، بهترین و با ارزشترین چیزی بیان شده هست كه در روز قیامت مورد محاسبه برنامه می گیرد : حسن ایجاد به معنای تحمل و سعه صدر و همچنین رها نكردن حق و ترك باطل هست ..

2-اكرام و احترام یكدیگر.

هر یك از زن و شوهر با احترام اكرام یكدیگر ارزش و منزلت خویش را افزایش داده و موجبات دلگرمی همسرش را فراهم می آورد..

زن و مرد
3- محبت و اظهار اون.

اصل مهر و محبت و علاقه همسران را خداوند متعال ، در وجود زوجین برنامه داده هست .
بدیهی هست مهر و محبتی دارای ارزش هست كه در مسیر الهی و مطابق با دستورات شرع باشد وگرنه ، چه بسا مهر و محبتی كه هیچ ثمره معنوی نداشته باشد و حتی باعث سقوط فرد به ورطه نابودی شود ..

 4- پوشاندن عیوب همسر.

قراون كریم در این مورد می فرماید :  زن و مرد باید همانند پوشش هم باشند هم یكدیگر را از خطا و اشتباه حفظ كنند و هم هر یك زینت دیگری به حساب آیند و به یكدیگر افتخار كنند ..

 5.
عفو و گذشت.

 انسان مختار آفریده شده هست ، و حق انتخاب دارد و ممكن هست در برخی از انتخابها دچار اشتباه شده و از مسیر اصلی خارج گردد .
و این مسئله برای زن و مرد هر دو یكسان هست .
و در این مواقع توصیه به عفو و گذشت تا اون جا اهمیت دارد كه قراون كریم عفو و گذشت را از موارد احسان می داند .
« والعافین عن الناس و الله یحب المحسنین » .

6- مدارا كردن.

 هر یك از زن و مرد باید وظایف و تكالیف خود را اجرا کند و برای دیگری ایجاد مزاحمت ننماید .
در هر حال مدارا با همسر موجب می شود تا زندگی با صفا و به دور از تنش گردد ..

در قانون مدنی ایران ( حسن معاشرت ) یكی از مهمترین حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یگدیگر می باشد ..

 7.
مشورت و تبادل نظر.

یكی از فوائد مهم در مشورت در امور خانواده ، این هست كه طرف مقابل خود را در فكر و تصمیمی كه گرفته شده سهیم می داند و احساس نمی كند كه این كار بر او تحمیل شده هست .
. ب ) حسن معاشرت زن و شوهر از دیدگاه قانون مدنی ایران. عبارت حسن معاشرت مقابل " سوء معاشرت " به معنی نیکویی رفتار و کردار زوجین در برقراری حقوق متقابل یکدیگر هست .. در حقوق ایران معنای آیه مباركه 19 از سوره نساء در ماده 1103 قانون مدنی در فصل مربوط به ( حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر ) وارد شده هست .
بر طبق این ماده زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند .
یعنی باید به گونه ای با یكدیگر رفتار نمایند كه آرامش و مسالمت بر روابط اونها حاكم و محیط خانواده متشنج نبوده و نزاع در روابط اونان وجود نداشته باشد .. زوجین ضمن نكاح ، داوطلب شده اند كه با هم زندگی كنند و در غم و شادی شریك هم باشند همسری زن و مرد به این معنی هست كه سلوكشان با هم با خوشرویی ، مسالمت و مهربانی آمیخته باشد و از اعمالی كه نسبت به ایجاد نفرت و كینه یا غم و اندوه فراوان در دیگری هست بپرهیزند .
. به اجمال می توان فرمود : تمام اموری كه از نظر اجتماعی توهین محسوب می شود مانند ناسزاگویی ایراد ضرب ، مشاجره و تحقیر ، یا اموری كه با محبت به خانواده منافات دارد مانند ترك خانواده ، بی اعتنایی به همسر و خواسته های او و اعتیاد مضر از مصادیق سوء معاشرت در خانواده هست .. در قانون مدنی ایران ( حسن معاشرت ) یكی از مهمترین حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یکدیگر می باشد .
بنابراین مواد بعدی از قانون مذكور كه به مواردی همچون همكاری در تحكیم بنیان خانواده ، ریاست خانواده ، پرداخت نفقه و میزان اون ، ادای وظایف زوجیت از سوی زن ، نحوه تعیین منزل مشترك و ...
اشاره دارند موادی مستقل از ( حسن معاشرت ) مطرح در ماده 1103 قانون مدنی نبوده ، بلكه در جهت تعیین مصادیق مفهوم حسن معاشرت محسوب می شوند .
.

فرآوری: فاتح حسینی.

. بخش حقوق تبیان. منابع:. 1-برگرفته از سایت اطلاع رسانی خانواده. 2-ابوعلی طبرسی ، مجمع البیان فی التفسیر القراون ، ص 219.. 3- محمدی ری شهری ، میزان الحكمه ، ج3 ص 140 .. 4- عبدالله جوادی آملی، مبادی اخلاق در قراون، مركز نشر اسراء ص 158 .. 5-سوره بقره / آیه 187. 6-سوره آل عمران / آیه 134 .. 7-محمد تقی مصباح یزدی ، اخلاق در قراون، ج3،ص78.. 8-دكتر ناصر كاتوزیان ، حقوق.  .


نظرات کاربران

50 out of 100 based on 55 user ratings 130 reviews