رویکرد توپولوژیکی و هندسی به نتایج نقاط ثابت برای مجموع عملگرها و کاربردهای آن


رویکرد توپولوژیکی و هندسی به نتایج نقاط ثابت برای مجموع عملگرها و کاربردهای آن
در این پایان نامه نتایج نقطه ثابت از نوع کراسنوسلسکی را برای مجموع A+B ثابت می کنیم.


مقدمه‌ای بر خمینه‌های G2 و (7)Spin
در اینجا A و B نگاشت های پیوسته روی یک فضای موضعا محدب هستند.


مشخص‌سازی عناصر جبر باناخ از طریق خواص طیفی
چنین نتایجی را بهمنظور تعیین جواب های قوی برای معادلات بیضوی شبه - خطی فاقد شرط فشردگی بکار می بریم هم چنین کاربردی از نظریه وجود و منظم سازی جواب ها برای یک معادله انتگرال غیر خطی در فضای باناخ صورت بندی شده فراهم می کنیم.


اعداد خوشه‌ای گراف‎‌های ناجابجایی گروه‌های خاص
پیش از این نتایج به طور ضعیف پیوسته دنباله برای عملگرهای برداری- مقدار تعمیم داده شده اکنون این نتایج همراه با یک شرط هندسی به منظور تدارک نظریه وجود برای معادلات غیر خطی در فضای(E)LP به کار می رود.


قیمت‌‌گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس روش مونت‌ کارلو مبتنی بر تغییرات نامتقارن پویا


نقاط ثابت و پایداری روش‌های تکرار در فضاهای مخروطی


71 out of 100 based on 56 user ratings 781 reviews