جاذبه های استان کرمانشاه


جاذبه های استان کرمانشاهجاذبه های استان کرمانشاه
جاذبه های استان کرمانشاه

معبد آناهيتا


معبد آناهيتا بزرگترين بناي سنگي ايران است و شيوه ي ساخت معماري آن شامل رواق هاي سرپوشيده طويل در چهار سوي صحن وسيع مستطيل شكل ، تعداد زيادي ستون هاي تناور و كم ارتفاع در دو سوي رواق ها فضاي كوچك مستطيل شكل در شرق صحن بزرگ ، در ميان بنا هاي تاريخي و يادماني كشور منحصر به فرد است.

بقاياي اين معبد عظيم با مساحتي قريب به 46 هزار متر مربع بر فراز صخره اي كم ارتفاع از نوع شيست ( سنگ سيليس از انواع سنگ هاي آتشفشاني ) در شهر كنگاور و در استان كرمانشاه برنامه دارد.محور اصلي ارتباطي همدان و كرمانشاه از ضلع غربي محوطه ي وسيع معبد مي گذرد و دشت زيباي كنگاور زير پاي آن گسترده است.

معبد آناهيتا نيز همچون ديگر بنا هاي كه بر بلندي ساخته شده است ، شيوه ي صفه سازي در دوران كهن در فلات ايران متداول بودته و در دوره هاي بعد نيز بنا هاي مهم پرستشگاهي و برخي بنا هاي حكومتي روي صفه بنا شده اند.


جاذبه های استان کرمانشاه


قديمي ترين اشاره به آناهيتا را مي توان در نوشته ي ايزيدورخاراكسي، جغرافيانويس يوناني يافت كه در سال 37 ميلادي از كنگاور گذشته و از آن به نام كونكوبار ( Concobar ) ياد كرده است. او بوجود معبدي براي نيايش الهه ي آرتميس ( ايزد بانوي آناهيتا ) در اين شهر اشاره كرده است . در متون مربوط به دوره اسلامي هم ساخت معبد را به خسرو پرويز نسبت داده اند در اين متون از مسجد آدينه اي به نام مونس نيز باد شده كه خليفه عباسي آن را ساخته بود.ياقوت مولف معجم البلدان در قرن هفتم هجري هم از شهر كنگاور به نام كنكور ام برده است.ظاهراً برنامه گيري در مسير ارتباطي مراكز مهم تمدن هاي كهن بين النهرين و پارس و حاصلخيزي دشت كنگاور عامل رونق كنگاور در دوران كهن بوده است.

گذشته از اين سياحان اروپايي كه در سده نوزده ميلادي از معبد ديدار كرده اند و از آن به معبد نيايش ايزدبانوي آناهيتا ياد كرده اند .پژوهشگراني چون هرتسفلد ، آندره گدار ، اشميت و آرتور پوپ آناهيتا را معبد سلوكي پارتي به سبك معماري يوناني اعلام كرده اند.

نخستين بار در فاصله ي سال هاي 1347 – 1354 خورشيدي يك هئيت ايراني به سرپرستي سيف ا... كام بخش فرد كاوش هاي باستان شناسي را در كنگاور آغاز كرد. در سال هاي بعدي ( 1377 ) نيز به طور متناوب كاوش هاي باستان شناسي در منطقه صورت گرفته است در اين كاوش ها در ميان قبور كه اغلب آن ها متعلق به دوران پارتيان است . سكه هاي مربوط به فرهاد اول ( اشك پنجم ) و ارد ( اشك سيزدهم ) و همچنين اشيا و ابزار معاش و زيور آلات كشف شده اند و در عين حال در اين مجموعه بيش از 200 علامت به عنوان علايم حجاري كشف شده كه باستان شناسان مربوط به دوره هاي هخامنشي ، آراميان و ساميان بين النهرين ، اشكاني و پهلوي ساساني مي دانند.

« وضعيت كالبدي بنا »
بناي آناهيتا چهار ضلعي مستطيل شكل و پهناوري آن به ابعاد 209 × 244 متر مربع است و هر ضلع ان ديواري به ضخامت 18.5 متر است كه روي آن رديفي از ستون هاي قطور برنامه گرفته است . بلند ترين نقطه معبد 32 متر از سطح زمين ارتفاع دارد و اختلاف سطح بين دو نقطه ي منتهي اليه شمال غربي و جنوب غربي آن به 14 متر بالغ مي شود.پيكره ي ديواره هاي سكو وسيع معبد عمدتاً با لاشه سنگ و ملات گچ ساخته شده است. اما نماي بيروني آن ها با قطعات سنگي بزرگ پاكتراش چنان استادانه پرداخت شده كه به ملات نيازي نداشته و به صورت خشكه چين است.

در ضلع جنوبي بنا پلكان دو طرفه اي به درازاي 154 متر احداث شده كه هر 2 تا 5 پله ي آن در يك بلوك سنگي تراشيده شده اند و پله هاي عظيم صفه تخت جمشيد را تداعي مي كنند . تعداد سنگ هاي پله در پلكان شرقي 26 و در پلكان غربي 21 عدد است . اما با توجه به ارتفاع ديواره هاي معبد رد اين بخش كه تنها 8.20 متر از آن باقي مانده است به تعيين تعداد پله ها بيشتر از تعداد كنوني بوده است.


جاذبه های استان کرمانشاه


در بخش شمال شرقي آناهيتا نيز دو رديف موازي سنگ هاي تراشيده به كار رفته كهبر وجود يك فضاي ورودي به عرض 2 متر در اين بخش از بنا دلالت دارد.در مركز بنا صفه اي در راستاي شرقي و غربي ساخته شده است كه 94 متر درازا و 9.30 متر پهنا و بين 3 تا 5 متر ارتفاع دارد . اين صفه از لاشه سنگ هاي بزرگ كه حداقل يكي از سطوح آن صاف بوده است و نماي ان با ملات گچ پوشيده شده اما در برخي از سطوح پايين ديوار حتي نشاني از آن باقي نمانده است.روي ديوار هاي اين بنا به جز فاصله ي بين دو رشته ي پلكان جنوبي يك رديف ستون برنامه گرفته كه كوتاه و قطورند فاصله ي ستون ها از محور تا محور 45 سانتي متر است . بلنداي هر ستون شامل پايه ، ساقه و سرستون معادل 3.54 متر و قطر هر يك از ساقه هاي ستون هاي استوانه اي شكل 144 و گيلويي زير پايه ي ستون 60 سانتي متر ارتفاع داشته و مجموعاً با بخش زيرين و زبزين به 475 متر مي رسيده است.


جاذبه های استان کرمانشاه


نسبت قطر ستون به ارتفاع آن 3 به 4 و قطر و تناسب ميان ارتفاع سر ستون و ايين آن 1 به 3 است. اين قاعده بر خلاف سنت و نسيت هاي ستون سازي يونان در دوران « آركائيك » و « كلاسيك » است.

سبك « دوريك » در معماري يونان عهد « آركائيك » كه نمونه بارز معماري و حجاري آن معبد « پوزنيدون » بوده و داراي ستون هايي كه ارتفاع آن ها 4 برابر قطرشان است در حاليكه ابعاد يك واحد ستون در معبد آناهيتا متشكل از پايه + سر + ميان ستون برابر 355 سانتي متر است و اين اندازه برابر فاصله بين دو ستون و ضمناً معادل دو برابر قطر پايه ستون است . بايد خاطر نشان كرد كه ستون هاي آپادانا در مقايسه با ستون هاي آناهيتا ، كالبدي كشيده تربلند تر دارند و به عناصر تزييني همچون گل و برگ و خطوطي براي تجسم احجام هنري و حيواني مزينند .


جاذبه های استان کرمانشاه


به طور كلي در معبد آناهيتا ستون بندي بنا به صورت رديفي و متوازي در جهار جنب محدوده ي خارجي بناست. در فضاي مياني ، صحن باز و بسيار بزرگ بر فراز سكويي محصور بين ستون ها و فضاي كوچك مستطيل شكلي در راستاي شرقي – غربي برنامه دارد كه ان هم با مجموعه اي از رديف هاي ستون هاي كوتاه سنگي محصور مي شده و به اعتقاد بسياري از باستان شناسان فضاي اصلي معبد بوده است. همانطور كه اشاره شد ستون ها در اين معبد بر خلاف آپاداناهاي داريوش و پاسارگاد ساده و بدون تزيين ، كوتاه و قطورند و غير از يك رديف گيلويي ( بالشتك ) چوبي سقف ديگري را ( برخلاف آپادانا ) تحمل نمي كرده است . در عين حال ستون هاي ياد شده به مثابه ي نرده ها و حفاظ تزييني قابل بررسي و بذل توجه بسيارند.

نقشه معبد ایزد بانوی آناهیتا
جاذبه های استان کرمانشاه


به رغم ارزش مجموعه آناهيتا و محصر به فرد بودن آن ، متاسفانه بيشترين تخريب وارد بر بنا در دوران اخير از سوي مردمي صورت گرفته است كه از سر نا آگاهي ، بيش از بلاياي طبيعب و عوامل جوي ، در اين زمينه اثر گذار بوده اند ، هنوز سالخوردگاني در كنگاور هستند كه به ياد دارند سنگ هاي يكژارچه و سپيد رنگ آناهيتا و آن ها را در گوي محلي « گچكن » مي ناميده اند . حتي با اندكي جستجو در ميان واحد هاي مسكوني بافت قديم شهر مي توان نشانه هاي بسياري از سنگ هاي خوش تراش عظيم آناهيتا مدفون در بدنه ها و ديوار هاي ان ها يافت.

اين ميراث گرانقدر بنايي جاودانه واقه بر بلنداي صخره اي مرتفع و شكل گرفته در يك مكان مقدس به شمار آورد كه چون ديگر مكان هاي خاص و ويژه برگزاري ايين ايرانيان با حضور آب جاري در مرتفع ترين صفحات آن جذابيت و هيمنه اي كم نظير داشته است. با اين همه هنوز هم شامگاهان به وقت آرام گرفتن خورشيد در ويرانه هاي عظيم آناهيتا و در ميان ستون هاي ستبر بر جاي مانده در آن مي توان حضور روح اساطيري ايزد بانوي ايران باستان( آرتميس = آناهيتا = الهه آب ) را احساس كرد.


جاذبه های استان کرمانشاه
تا حالا جاده زرشک قزوین رو دیدی؟

1:

استان زیبای کرمانشاه

قدمت سكونت در محدوده هستان فعلي كرمانشاه به هزاره هاي قبل از ميلاد مي رسد .


دربند ـ منطقه دیدنی و گردشگری تهران
در آثار سارگن - شاه اكد - كه از سال 2048 تا 2030 قبلاز ميلاد بر جنوب بين النهرين فرمان رانده ، از امت زاگرس به عنوان « آريزان باغلي » ياد شده هست .


آلاداغ لار یا کوه های رنگی و زیبای آذربایجان شرقی
به هستناد كتيبه هاي بابل ، آشور و ايلام ، ساكنان دامنه هاي زاگرس طايفي به ناميهاي لولايشاني ، گوتي ، مانايي ، فايري ، آموا و پارسوا بوده اند .


اطلاعاتی راجع به ماهدشت
در خصوص اصل و نژاد اين طوايف ، نظرات متضادي ابراز شده هست ، طوايف آمادا و پارسوا آريايي ، در طوايف گوتي و كاسي نيز به احتمال زياد آريايي ثبت شده اند ، ولي محققان در آريايي بودن لولايشاني ها و مانايي ها ترديد داردند .


اطلاعاتی راجع به هشتگرد (ساوجبلاغ)

لولايشاني ها اي لولوها اجداد لرها هستند و در گذشته دور در ذهاب كرمانشاه ، شهر باستاني زور و سليمانيه زندگي مي كرده اند.


بیا در مورد آرامگاه خشایارشاه بیشتر بدونیم
در حدود سال 1200 قبل از ميلاد ، شاه ايلام بر اين طايفه غلبه كرده هست .


اطلاعاتی مفید و کامل در مورد استان قزوین
لولايشاني ها به هستناد مندرجات كتيبه اي در ذهاب كرمانشاه ، شهرياري مقتدر به نام « اونوباني تي » داشته اند .


در مورد دریاچه ی زیبای "اوان" چیزی شنیدی؟

در سالهاي 1115 - 1100 قبل از ميلاد ، ارمنستان و حوالي درياچه وان توسط شاه آشور فتح شد و كوهستان اورامانبه تصرف آشوريان درآمد .

شلمانسر سوم در ناحيه سقز كنوني هستحكاماتي ساخت ، ولي به دليل شورش داخلي آشور ، طوايف زاگرس از اطاعت ايشان سرباز زدند .

تكلات پالاسر سوم ( 728 - 746 ق .

م ) براي سركوبي عشاير ساكن زاگرس سپاهي تجهيز كرد .

در كتيبه هاي آشوري اين دوره ، به نام ولايتهايي مانند پارسوا ، زكروتي ، مادهاي توانا و سرزمينهاي نيشابي اشاره شده هست .

نيشابي به اطراف كرمانشاه و ماهيدشت فعلي اطلاق مي شده كه مراتع معروف اون براي پرورش و نگهداري اسب مشهور بوده هست .

در اسناد تاريخي اين دوره از شهري به نام « آلي پي » ذكر شده و برخي مورخان اين شهرستان را ولايتي بين كرمانشاه فعلي معرفي كرده اند كه ساكنان اون از بقاياي قوم كاسي بوده اند .


نام ماد براي اولينبار به صورت « آماده اي » در حملات آشوريان به نواحي كردستان فعلي ذكر شده هست .

بنابراين مي توان دريافت كه از هزار سال قبل از ميلاد ، قوم ماد در دامنه هاي زاگرس سكونت داشته هست .

علل سقوط نينوا و انقراض دولت آشور به دست هوخشتر ، اسبهاي نيرومند سواره نظام ماد ( كه در نيشابي تربيت شده بودند ) بيان شده هست .

گذشته از ماد ، دو طايفه ديگر به نام پارس و كرد نيز جزء ساكنان دامنه هاي زاگرس ذكر شده هست .


مورخان در دامنه كوه طاقبستان فعلي ، شهري را نقل كرده اند كه نام يكي از محلات اون « گمبادنه » بوده هست .

در روزگار ساسانيان ، نواحي غرب و مخصوصاً كرمانشاه مورد توجه شهرياران ساساني بود و به علت نزديكي با تيسفون ( پايتخت ) ، ايام تابستان ( ييلاق ) را در اون مي گذرانده اند .

قباد اول و خسرو اول ( انوشيروان ) ساساني بدين ناحيه توجه خاصي داشته اند .

در اخبار مورخان اسلامي به كرت آمده هست كه خسرو اول انوشيروان در نواحي طاقبستان ، قصرهايي ساخته كه در اونها از بزرگان چيني ، هندي و قيصر روم و ديگر حكمرانان پذيرايي مي كرده هست .

خسرو دوم ملقب به پرايشانز نيز در اين منطقه باغهاي زيبا احداث كرده بود كه در اون قصرها و عمارات با شكوه وجود داشته هست .


فرموده مي شود كه نام كرمانشاه به بهرام ، شاه ساساني منسوب هست كه در روزگار پدر ، فرمانروايي ايالات كرمان را داشت و بدين جهت به « كرمانشاه » لقب يافت .

كرمانشاه پس از شكست ايرانيان در جنگ نهاوند به فتح عربها درآمد .


هارون الرشيد به اين سامان توجه خاص داشت .

اين فضلان در سال 309 هـ .

ق كه از طرف المقتدر به ماموريت مي رفت در سفرنامه خود از كرمانشاه ياد كرده هست .

ابن حوقل و اصطخري نيز از اين شهر به عنوان منطقه اي زيبا با اشجار و آب فراوان ياد كرده هست .


در قرن چهارم هـ .

ق سلسله كوچكي از اكراد به نام حسنايشانه در ولايت غرب هستقلال يافتند .

موسس اين سلسله نزديك به 50 سال حكمفرمايي كرد و قلعه بزرگ « سرماج » را در مجاورت دينور مقر و محلدفاين و نقايس خود برنامه داد .

حكومت جانشينان حسنايشانه به علت اختلافات داخلي مدت وقت طولاني دوام نياورد .

در سال 400 هـ .

ق ، هلال نواده حسنايشانه بر پدر خود عصيان نمود و پدر براي تنبيه فرزند از « ابوالفتح ابن عناز » - والي حلوان - ياري خواست .

در سال 437 هـ .

ق مهلهل ابن محمد عناز شهر قرميس ( كرمانشاه ) و دينور را فتح كرد .

در سال 441 هـ .

ق سلطان طغرل سلجوقي با صد هزار سپاهي قلعه سرماج را تسخير كرد .


در قرن ششم هـ .

ق سلطان سنجر ، كرمانشاه و توابع اون را در حوزه حكمراني برادرزاده خود به نام سليمان شاه ملقب به ايوه برنامه داد .

در قرن هفتم اين نواحي از حمله و هجوم مغول در امان نماند و در جريان حمله هلاكو به بغداد صدمات فراوان ديد .


در قرن هشتم سپاه امير تيمور به اين ناحيه يورش آورد و در قرن نهم و اوايل قرن دهم هـ .

ق كرمانشاه مورد تجاوز عثماني ها برنامه گرفت .


هموقت با حمله افغان و سقوط اصفهان ، اين منطقه نيز با تجاوز عثماني ها مواجه شد و رو به ايشانراني نهاد .

نادرشاه به منظور آماده كردن شهر كرمانشاه در مقابل هجوم عثماني ها در عمران و آباداني اون كوشيد .


به امر نادرشاه قلعه قديم كرمانشاه خراب و قلعه جديدي بنا گرديد .


در روزگار زنديه ، خوانين زنگنه و اهالي قلعه كرمانشاه نخست از گردن نهادن به حكومت وكيل الرعايا خودداري كردند و از اين رو كرمانشاه با محاصره و خرابي روبرو گرديد .


عمران و آبادي جدي و پيوسته اين نواحي به ايشانژه شهر كرمانشاه از دوران قاجار آغاز شده هست .

فتحعلي شاه قاجار در سال 1221 هـ .

ق فرزند خود محمد علي ميرزاي دولتشاه را به سمت سرحد دار عراقين منصوب كرد و ايالت خوزستان را نيز در قلمرو او برنامه داد .

دولتشاه ، كرمانشاه را مركز ايالت و مقر فرمانروايي خود برنامه داد و با بناي ديوانخانه ، حمام و مساجد به توسعه و زيبايي اون پرداخت .


امام قلي ميرزاي عمادالدوله فرزند دولتشاه در دوران ناصري 25 سال در كرمانشاه حكومت كرد و اصلاحات پدر را در عمران و توسعه شهر پي گرفت .

بناي بازارهاي مسقف فعلي و مسجد عمادالدوله يادگارهاي دوران حكومت اوست .

كرمانشاه در جنگ جهاني اول و دوم به تصرف قواي بيگانه درآمد و پس از پايان جنگ تخليه شد .

در دوره پهلايشان به آباداني اون اضافه کرده شد .


متاسفانه در طول مدت 8 سال جنگ تحميلي عراق عليهايران ، اين هستان متحمل خسارتهاي فراواني شد كه طي سالهاي سپس جنگ مرمت و بازسازي شد .

جاذبه های هستان کرمانشاه
2:جاذبه های هستان کرمانشاه

3:

نمایی از شبهای زیبای طاق بستان:

جاذبه های هستان کرمانشاه

4:


5:

منطقه تفریحی - ریجاب کرمانشاه:

جاذبه های هستان کرمانشاه

6:

پوشش محلی دختران کرمانشاهی:


جاذبه های هستان کرمانشاه

7:

سراب نیلوفر - کرمانشاه:

جاذبه های هستان کرمانشاه

8:

مجسمه باستانی هرکول-بیستون کرمانشاه

جاذبه های هستان کرمانشاه

9:

پوشش محلی دختران کرمانشاهی:


جاذبه های هستان کرمانشاه

10:

پوشش محلی زنان کرمانشاهی:


جاذبه های هستان کرمانشاه

11:

پوشش محلی دختران کرمانشاهی:


جاذبه های هستان کرمانشاه

12:

پوشش محلی دختران کرمانشاهی:


جاذبه های هستان کرمانشاه

13:

روستایی در هستان کرمانشاه:


جاذبه های هستان کرمانشاه

14:

نمایی از رقص کردی ( هلپرکه ) در مراسم عروسی و جشن ها

جاذبه های هستان کرمانشاه

15:

معبد اوناهیتا - کنگاور کرمانشاه:

جاذبه های هستان کرمانشاه

16:

مهمانان نوروزي در سال 87 در حال تماشاي موسيقي سنتي و رقص محلی در کرمانشاه:


جاذبه های هستان کرمانشاه

17:

جاذبه های هستان کرمانشاه

18:

مجسمه هرکول- کرمانشاه بیستون:

جاذبه های هستان کرمانشاه

19:

بیستون را عشق كند و شهرتش فرهاد برد

جاذبه های هستان کرمانشاه

20:

ریجاب (در هستان کرمانشاه):


جاذبه های هستان کرمانشاه

21:

ريجاب، بهشتي در دامن دالاهو:


در ۱۲۰ كيلومتري شمال غرب كرمانشاه به طرف قصر شيرين در مسير كرند به سرپل ذهاب درميان قله هاي برفگير و زيباي دالاهو و دامنه هاي پوشيده از درخت و دركنار رودخانه اي خروشان به جايي مي رسي كه گايشاني قطعه اي از بهشت هست.
اينجا «ريجاب» هست.

«ريجاب» يا «ريژاو» در زبان كردي به معني محل ريزش آب و آبشار هست.

با اوليننگاه مي توان به دليل نامگذاري اين منطقه پي برد.

از لابه لاي كوه هاي منطقه چشمه هاي بسيار زيبايي جريان دارد كه موجب پرآبي ريجاب شده هست.

برخي معتقدند كه كلمه ريجاب از كلمه كردي «رج ئاو» كه به معني آب منجمد شده يا آب بسيار سرد هست گرفته شده هست.
منطقه ريجاب از نظر جغرافيايي منطقه اي كوهستاني و داراي آب وهوايي معتدل هست كه از طرف شمال به كوه هاي دالاهو منتهي مي شود.

وجود باغ هاي انجير، گردو و انار و رودخانه خروشان ريجاب كه سرچشمه رودخانه الوند هست، برگي از طبيعت را در اين منطقه ورق زده هست.
در اينجا ديگر خبري از شلوغي و آلودگي نيست.

تنها صدايي كه به گوش مي رسد غرش رودخانه درميان كوه هاي زيبا و در زير درختان سربه فلك كشده و درهم تنيده ريجاب هست.
از اونجا كه ريجاب در منطقه اي كوهستاني برنامه دارد، وجود كوه هاي زيباي تلاش، مله سوره (كوه صورتي رنگ)، تاش خزي، كچلي تلار، كاو (كاب)، قله برزه، گل دره و ...

در اين منطقه جذابيت دوچنداني به ريجاب داده هست و بهانه اي را نيز براي كوهنوردان و جوانان براي ديدار و گذران ايام تعطيل در اين منطقه به وجود آورده هست.
دره هاي زيباي دره لرز، دره تاايشانان، انجير كلان و...

و چشمه هاي ريجاب بالا، چشمه كاك غفور، چهارچشمه، چشمه ملاواز، دليق و...

از جمله جذابيت هاي اين منطقه براي گردشگران ست.
اما جاذبه هاي ريجاب تنها محدود به طبيعت زيباي اين منطقه نيست.

به عقيده بسياري از شرق شناسان و تاريخ نگاران به دليل هستبرنامه اولينحكومت ها در غرب، اين منطقه داراي غناي باستاني فراواني هست كه بيستون و طاق بستان و صدها آثار تاريخي در كرمانشاه دليل بر اين ادعاست.

منطقه ريجاب نيز اگرچه در نگاه اول فقط يك تفرجگاه طبيعي به نظر مي رسد، ولي در اين منطقه طبق بررسي باستان شناسان آثاري وجود دارد كه بر قدمت حضور انسان در اين منطقه مهر تأييد مي زند.
از جمله اين آثار وجود راه باستاني ساساني در اين منطقه هست.

اين راه فقط به وسيله چهار پايان و يا با پاي پياده قابل عبور هست و از جمله راه هايي هست كه عشاير براي عبور و مرور خود از اون هستفاده مي كنند.
از ديگر آثار باستاني اين منطقه مي توان به مسجد «عبدالله بن عمر» اشاره كرد كه يكي از قديمي ترين مساجد ايران به شمار مي رود.

برپايه نوشته هاي تاريخي در مورد اين منطقه برخلاف برخي مناطق ديگر جزو اولينكساني بودند كه به اسلام ايمان آورده و به ترايشانج اون پرداختند.
از ديگر آثار باستاني موجود در منطقه ريجاب مجموعه بناهاي يادماني قلعه يزدگرد هست كه در ۱۵ كيلومتري سه راهي ريجاب به سر پل ذهاب برنامه دارد.

اين مجموعه از طرف شمال غرب با پرتگاه تندي كه از شيب اون كاسته مي شود به جلگه ذهاب مي رسد و از طرف شمال و شمال شرقي به صخره هاي پلكاني دالاهو منتهي مي شود.

باستان شناسان قدمت اين بنا را به دوره ساساني نسبت داده اند.

اين منطقه كه با عنوان قلعه يزدگرد در ادبيات باستان شناسي شناخته مي شود، داراي وسعت تقريبي حدود ۴۰ كيلومتر مربع و شامل چند محوطه در كنار هم هست.
علاوه بر قلعه يزدگرد در ابتداي باغ هاي ريجاب قلعه اي وجود دارد كه در زبان محلي به اون قلعه گه (قلعه كوچك) فرموده مي شود.
اهالي محل اين قلعه را به نام صاحب اون قلعه گه جيران مي شناسند.
اين قلعه دو طبقه بوده كه در اثر مرور وقت تخريب شده هست.

ولي، اكنون چنداتاق از طبقه اول و پي قلعه فوقاني به جامانده هست.
در اين محل راه ساساني با شيب ملايمي به سايشان قلعه ادامه يافته و در هر دو طرف راه براي جلوگيري از سقوط ديواري خشكه چين ايجاد كرده اند كه بقاياي اون هنوز برجاي مانده هست.

از ديگر جاذبه هاي ديدني براي علاقه مندان به تاريخ كهن اين مرزوبوم در اين منطقه ، قبرستاني هزار و اندي ساله هست كه در داخل اون تعدادي آرامگاه به سبك چارطاقي هاي دوره ساساني هست.

در ميان اين قبور، بناي متفاوتي وجود دارد كه در ميان اهالي محل به مقبره ابودجانه معروف و در نزد اهالي منطقه از احترام ايشانژه اي برخوردار هست.

اين آرامگاه به صورت فضايي چهارضلعي هست كه بر فراز اون گنبدي مخروطي برنامه گرفته هست.

در ريجاب تاريخ و طبيعت دست به دست هم داده اند تا منطقه اي شفرمود انگيز را در غرب ايران به وجود بياورند، منطقه اي با قابليت هاي زياد براي جلب گردشگران داخلي و خارجي؛ اينجا بهشت غرب هست.
22:

ریجاب (در هستان کرمانشاه):جاذبه های هستان کرمانشاه

23:

كوههاي دالاهو
جاذبه های هستان کرمانشاه
دالاهو
مشرف بر جنگلهای کرند واسلام آباد، با قله با ارتفاع 2250 متر بالا تر از سطح دریا
جاذبه های هستان کرمانشاه

24:

كوه پراو
جاذبه های هستان کرمانشاه
قله سه كل پراو
رشته كوه پراو در حقيقت امتداد ارتفاعات الوند هست كه با جهت شمال غربي به طرف كوه‌هاي طاق بستان پيش مي رود و پس از طاق بستان به طرف كردستان متمايل مي گردد .

اين ارتفاعات سنگي و غير مشجر بوده و داراي معابر محدود هست .

كوه بيستون بلندترين كوه اين رشته كوه مي باشد .

طول رشته كوه پراو از شمال غربي تا جنوب شرقي 62 كيلومتر و عرض اون از شمال به جنوب در پهن ترين نقاط به 26 كيلومتر مي رسد.


سفيد كوه

اين رشته كوه در10 كيلومتري جنوب شهر كرمانشاه برنامه گرفته و به طرف لرستان امتداد دارد .

بلندترين قله اين كوه 2805 متر ارتفاع دارد و اكثر اوقات پوشيده از برف هست.

خط الرأس كوه سفيد مرز طبيعي بين منطقه درود فرامان و سر فيروز آباد ماهيدشت هست.

اين كوه همانند كوه هاي دالاهو ، پراو و شاهو جزء زاگرس مرتفع مي باشد .

ريزابه هاي دامنه شمالي اين كوه به رودخانه قره‌سو و ريزابه هاي دامنه جنوبي اون به رودخانه مرگ مي ريزد
جاذبه های هستان کرمانشاه
اين ارتفاعات از جنوب شرقي روانسر آغاز شده و به صورت نواري به هم پيوسته به طرف پاوه ادامه داشته و از اونجا تا نوسود در جهت شمال غربي امتداد مي يابد و در حقيقت مرز طبيعي هستان كرمانشاه با هستان كردستان را شكل مي دهد .

قسمت غربي اين كوه به رودخانه سيروان منتهي مي شود .

بلندترين قله‌هاي اون زاولي و گاوقران با ارتفاع 3390 متر از سطح دريا مي باشد .

25:

پارك جنگلي طاق بستان :
جاذبه های هستان کرمانشاه
پارك جنگلي طاق بستان :

اين پارك در حاشيه شمالي شهر كرمانشاه و در دامنه كوه پرآو برنامه دارد .

عناصر طبيعي چون كوهستان ، چشمه ، فضاي سبز و درياچه هاي مصنوعي ، وجود نقش برجسته‌هايي از دوره ساساني در كنار زيبايي هاي طبيعي اون ، محيط جذاب و ديدني را به

وجود آورده هست .

به علت موقعيت طبيعي و آب و هواي معتدل ، اين محل مورد توجه پادشاهان ساساني برنامه گرفته و اونجا را براي تفريح و شكار گاه سلطنتي خود انتخاب كرده اند بطوريكه در دوطرف ايوان بزرگ طاق بستان ، صحنه هاي شكار شاه ساساني حجاري شده هست .

اين پارك به علت امكانات تفريحي و آثار تاريخي يكي از پرجاذبه ترين مناطق شهرستان كرمانشاه محسوب مي شود .

26:

ریجاب:

جاذبه های هستان کرمانشاه

27:

تالاب هشيلان :جاذبه های هستان کرمانشاه


اين تالاب در مسير جاده كرمانشاه روانسر در 26 كيلومتري شمال غربي كرمانشاه و در دهستان الهيارخاني برنامه دارد .تالاب هشيلان به صورت ناوديسي هست به مساحت تقريبي 450 هكتار كه در گستره دشتي و اراضي پست دامنه كوه هاي خورين و ايشانس برنامه دارد .

آب تالاب در بالا دست به صورت سراب و چشمه هاي جوشان مي باشد و در پهنه تالاب به صورت كانال‌هاي بزرگ و كوچك پخش شده هست .

پوشش گياهي سطح تالاب علفي هست كه به صورت گياهان آبزي در داخل آب رشد كرده هست .

در اين تالاب حدود 110 جزيره كوچك و بزرگ با مساحت تقريبي از 100 متر مربع تا حدود يك هكتار شكل گرفته هست .

در داخل و حاشيه تالاب جانوراني زندگي مي كنند .

بطوريكه بر پايه بررسي هاي به عمل آمده هرساله با شروع باران هاي پاييز و سرد شدن هوا پرندگان زيادي از آسياي مركزي به اين زيست بوم مي آيند و زمستان را در اين تالاب مي گذراندند اين تالاب مأمن و مأواي مناسبي براي زمستان گذراني تعداد زيادي از پرندگان مهاجر آبزي و كنار آبزي به شمار مي رود .

هر ساله گروه‌هاي پرندگان مذكور توجه شكارچيان و علاقمندان به طبيعت را به خود معطوف مي‌دارد .

در ديماه 1385 هيات وزيان اين تالاب را به عنوان منطقه نمونه گردشگري فراخوان كرد.28:

سراب نيلوفر :

جاذبه های هستان کرمانشاهاين سراب در 14 كيلومتري شمال غربي شهر كرمانشاه در ابتداي منطقه سنجابي و در دامنه كوه كماجار واقع شده هست .

اين سراب به صورت هستخر وسيعي هست كه مملو از گل هاي نيلوفر هست كهدر فصول گرم سال غنچه ها و برگ هاي اون سر از آب برآورده و سطح وسيعي از سراب را مي پوشاند .

اين سراب ظزفيت بهره دهي آب فراوان دارد و براي پرورش ماهي نيز مناسب هست .

در سال هاي اخير جهت رفاه بازديدكنندگان در اطراف اين سراب تأسيسات و پاركي احداث شده هست

29:

سراب بيستون :

جاذبه های هستان کرمانشاه

اين سراب در 30 كيلومتري شمال شرقي شهر كرمانشاه و در دامنه كوه بيستون واقع شده هست .

اين سراب مزارع بيستون و بلوردي را مشروب مي كند

30:

سراب ياوري :جاذبه های هستان کرمانشاه
اين سراب در مسير جاده كرمانشاه به روانسر و در نزديك روستاي قزانچي برنامه دارد .


31:

طاقبستان:

جاذبه های هستان کرمانشاه

32:

امسال قصدعزیمت داریم به کرمانشاه و اذربایجان .


33:

طاق بستان:

جاذبه های هستان کرمانشاه

34:

طاق بستان:

جاذبه های هستان کرمانشاه

35:

مجسمه هرکول- بیستون:

جاذبه های هستان کرمانشاه

36:

طاق بستان:

جاذبه های هستان کرمانشاه

37:

تندیس میدان امام-کرمانشاه:

جاذبه های هستان کرمانشاه

38:

مکانهای تاریخی کرمانشاه:

جاذبه های هستان کرمانشاه

جاذبه های هستان کرمانشاه

جاذبه های هستان کرمانشاه

39:

پارک

40:

پارک کوهستان-کرمانشاه:

جاذبه های هستان کرمانشاه

41:

کرمانشاه - سرپل ذهاب - طاق گرا:

جاذبه های هستان کرمانشاه


50 out of 100 based on 35 user ratings 310 reviews