کاربردهای جدید مولیبدنم پنتاکلرید در سنتز ترکیبات آلی


کاربردهای جدید مولیبدنم پنتاکلرید در سنتز ترکیبات آلی
در این مطالعه، نشان داده‌ایم که مولیبدنم پنتاکلرید یک معرف چند منظوره بوده که می‌تواند بعنوان یک ترکیب اکسیژن خواه، یا یک اسیدلوئیس در تعاد زیادی از تبدیلات گروهای عاملی بکار گرفته شود.


سنتز مشتقات بیس‌فلورانتن و بی‌نفتیل از طریق حدواسطهای آرینی و بیس‌آرینی
اکسیژن‌زدایی گونه‌های مختلف سولفوکسید و همچنین کوپل شدن کاهشی ترکیبات مختلف سولفونیل کلراید، هستفاده از MoCl5 در حضور Nal یا Zn در حلالهای CH3CN یا THF خشک با راندمان خوبی قابل انجام هست .


احیاء کاتالیزوری دی بنزیل سولفوکسید توسط یون یدید در محیط اسید کلریدریکی و اندازه‌گیری جیوه
بازیابی گروهای عاملی محافظت شده از لحاظ سنتز ترکیبات آلی حائز اهمیت هست .


بررسی اثرات دوزهای حاد و مزمن کافئین بر محور PG (هیپوفیز - گوناد)، مرفولوژی جنینی و سیستم جنسی در موش RAT ماده بالغ
به همین جهت ، ما نشان دادیم که آسیلالها (1 و -1دی هستاتها) می‌توانند در حضور مقدار کاتالیزوری از MoCl5 در حلال دی‌کلرومتان خشک به ترکیبات کربنیل‌دار خود تبديل شوند.


مطالعه تجمع یونی در محلول آبی هیدروکسید کلسیم
جالب توجه هست که MoCl5 برای چندمین چرخه واکنش بازیابی آلدئیدها از آسیلالهای مختلف در یک مخلوط واکنش می‌تواند بکار رود.


بررسی پیوندهای هیدروژنی در برخی از ترکیبات نمکهای یک هیدروژنه، اسیدهای دو ظرفیتی آلی، به روش طیف نگاری مادون قرمز
آلدئیدها و کتنها نیز می‌توانند از اکسیم‌ها در حضور MoCl5 و پودر روی در هستونتیریل خشک ، با راندمانهای خوبی، بازیابی شوند.


بررسی و سنتز یک رشته از مشتقات بنزودی اکسول به منظور مطالعه ویژگیهای ساختمانی خانواده‌ای از افزودنیهای غذایی
در پایان، MoCl5 به عنوان یک معرف موثر جهت آبگیری از الکلهای نوع سوم بنزیلی به آلکن‌های مربوطه معرفی می‌گردد.


سنتز ترکیبات جدید N - استخلافی کامفر 10 - سولفونامید


بررسی تاثیر فشارهای بالا روی جابجایی توزع شعاعی الکترون اتم هیدروژن در حالت پایه


56 out of 100 based on 41 user ratings 316 reviews