رابطه بین مذهب و سیاست در اندیشه حضرت امام صادق (ع)


رابطه بین مذهب و سیاست در اندیشه حضرت امام صادق (ع)
بحث درباره رابطه دین و سیاست از دیر باز مطرح بوده هست ، ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، این بحث جان تازه‌ای گرفته هست .


واپس گرایی از نظر قرآن و حدیث
به خصوص اینکه در این انقلاب قرائت خاصی از (دین) و (سیاست) ابراز شده هست ، که از مکتب تشیع و تببین اون ضروری به نظر می‌رسد.


بررسی ادله عصمت امام علی (ع) در قرآن و روایات
و این پایان‌نامه در راستای این هدف نوشته هست .


ترجمه و تحقیق در مورد نظرات و روشهای تفسیری در مفسر از طبری تا طباطبایی (ترجمه و تحقیق بخشی از کتاب مسیحیان در قرآن : بررسی تفاسیر قدیم و جدید)
فرضیه اصلی این هست که از دیدگاه امام صادق (ع) سیاست در داخل دایره دین برنامه می‌گیرد و بخشی از سامان دهی امور زندگی انسان را در این دنیا بر عهد دارد، در حالی که دین برای سامان دهی امور دنیوی و اخروی تشریع شده هست .


امام علی(ع) و احیای فرهنگ قرآن
بنابراین، دیدگاه ایشان - به عنوان رئیس مکتب تشیع - دیدگاهی حکومتی هست و ایشان با نامشروع مطالعهحکام طاغوتی به دنبال برپایی حکومتی عادلانه برپايه مکتب تشیع بوده هست .


صدقه در قرآن (احکام فقهی آداب و آثارتربیتی آن)
برای تبیین دیدگاه ایشان ابتدا کلیاتی شامل سه فصل: دین و سیاست ، اسلام و سیاست ، و تشیع و سیاست ، به رشته تحریر درآمده هست .


مسجد در جامعه اسلامی از دیدگاه آیات و روایات
و در بخش دوم تئوری دولت تئوری دولت از دیدگاه ایشان تبیین شده هست ، که دارای چهار فصل: ایدئولوژی، امت ، شرایط و صفات امامت ، و دولت - امامت می‌باشد.


تحقیق و تصحیح کتاب فضایل فاطمه الزهرا(س) سیده النسا لابن شاهین (م/385ق.)
ایدئولوژی، با تعریف خاص خود، مهمترین عنصر در تشکیل دولت - امامت هست که با پذیرش اون از سوی امت ، تحقق دولت امامت امکان می‌یابد و سایر عناصر دولت از قبیل سرزمین و حکومت و حاکمیت از عنصرهای ایدئولوژی و امت نتیجه‌گیری می‌شوند.


پژوهشی در قرائتهای تفسیر طبری
بخش سوم، نحوه مشارکت سیاسی امت در دولت - امامت را بیان می‌کند و دارای چهار فصل: شوروی، النصیحه لائمه المسلمین، امر به معروف و نهی از منکر، و رضی‌العامه، هست .

بخش چهارم، سیره سیاسی امام صادق (ع) را بررسی می‌کند و شامل سه فصل هست : تقیه و مسائل اون، موضع‌گیری امام صادق (ع) در قبال حکام طاغوتی، و موضع‌گیری امام صادق (ع) نسبت به قیافهای ضد حکام طاغوتی.

در همه مراحل فوق روش تحقیق، بر پايه روش (تحلیل و برداشت خود را از متون احادیث منسوب به امام صادق (ع) ابراز کرده هست .

پیشنهاد این پایان‌نامه بررسی (رابطه امت و دولت - امامت در عصر غیبت) هست و اینکه این دولت بر چه پايه ی شکل گرفته، نحوه مشارکت امت دراون چگونه هست ؟


68 out of 100 based on 53 user ratings 328 reviews