طراحی و تبیین مدل نهادینه کردن نوآوری در بخش دولتی


طراحی و تبیین مدل نهادینه کردن نوآوری در بخش دولتی
تحقیق حاضر طراحی و تعیین مدلی برای نهادینه کردن نوآوری در بخش دولتی را مورد توجه برنامه داده هست.


نقش سازمانهای غیردولتی زیست محیطی در دستیابی به مشارکت مردمی به منظور حفاظت از محیط زیست در ایران
متغیرهای مدل تحت سه محور، شرایط درون ساوقتی، برون ساوقتی و عامل نتیجه اجرای طرح اولیه نوآوری، طبقه بندی گردید.


مدیریت محیط زیست رودخانه سیاهرود و بررسی اقتصادی تصفیه پسابهای ورودی به این رودخانه
تحقیقات قبلی شرایط درون ساوقتی نظیر مدیریت میانی، فرهنگ ساوقتی، ساختار ساوقتی و پاداش به کارکنان را مورد توجه برنامه داده بودند.


مدیریت صنعت تعمیر و نگهداری از دیدگاه تجاری
این تحقیق ضمن جستجو برای تایید برخی از شرایط فوق الذکر ثبات مدیریت میانی و درآمد اختصاصی را نیز علاوه بر شرایط مذکور در بخش دولتی ایران مورد توجه برنامه داده هست.


بررسی موقعیت بحران کمبود تغذیه در سازمان‌های بازرگانی و صنعتی ایران
دستگاههای دولتی عموما از شرایط بیرونی موجود در جامعه، تاثیرپذیری شدیدی دارند از این رو تحقیق حاضر علاوه بر متغیرهای دورن ساوقتی به محیط ساوقتهای دولتی نیز عطف توجه نموده هست.


تحقیق پیرامون استراتژی توسعه صنایع سنگین کشور ( تحقیق پیرامون استراتژی صنعتی ایران )
ارتباط بین سیاستمداران و مدیران اجرایی و ساوقتهای دولتی همواره از دغدغه های مدیریت دولتی بوده هست.


وضعیت گذشته و موجود سازمان منطقه‌ای بهداری استان چهارمحال بختیاری
برخی بر جدایی و تعدادی نیز به تاثیر متقابل اون دو توجه نموده اند.


روابط انسانی در مدیریت اسلامی
از این نظر ساختار حکومتها در یک طیف دو سویه به دوصورت حکومتهای هدایتگر و اسمی تقسیم بندی و تاثیر اون همواهر با میزان قوانین و مقررات و ارتباطات خارجی ساوقتها به عنوان شرایط محیطی مورد توجه برنامه گرفته هست.


نگرشی تطبیقی به هماهنگی در ساخت اداری
علاوه بر دو عامل درون وبرون ساوقتی موضوع نتایج حاصل از اجرای یک طرح موفق نوآور و تاثیر اون بر هستمرار و فراگیر شدن نوآوری در ساوقتهای دولتی مورد سنجش برنامه گرفت.

از مجموع بیش از 150 ساوقت که زیر نظر سه قوه مجریه مقننه و قضاییه فعالیت مینمايند با هستفاده از گروه معروف تعداد 47 ساوقت ملی و هستانی به عنوان کاندیداهای نهایی در جشنواره شهید رجایی انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته بین خبرگان اونان توزیع و پس از جمع آوری با هستفاده از آزمونهای آماری تجزیه و تحلیل و در نهایت مشخص گردید که بجز عامل ساختار کلیه شرایط دورن ساوقتی بر نهادینه شدن نوآوری در ساوقتهای دولتی تاثیر دارد.

از طرفی عامل تعدد قوانین و مقررات کنترل نماينده بر اون منفی و ارتباطات با ساوقتهای مشابه خارجی موجب تقویت نهادینه شدن نوآوری در ساوقتهای دولتی خواهد شد.

افزون بر شرایط فوق ساوقتهای دولتی نتایج حاصل از یک طرح نوآور اجرا شده را نیز مورد توجه برنامه میدهند چنانچه طرح نوآورانه وجود دارد.

همین موضوع با احتمال کمتری در مورد افزایش اعتبار و مقبولیت صادق میباشد.

بر این پايه الگوی نهادینه شدن نوآوری در ساوقتهای دولتی با عطف توجه به شرایط درون ساوقتی برون ساوقتی و نتابج نوآوری از دستاوردهای این تحقیق هست.
71 out of 100 based on 46 user ratings 1171 reviews