باز سازي پرسپوليس (تخت جمشید)


باز سازي پرسپوليس (تخت جمشید)باز سازي پرسپوليس (تخت جمشید)
تخت جمشيد، که ايرانيان پارسه و يونانيان پرسپوليس ميخواندندش، نه يک پايتخت سياسي بلکه کانون ملي و نماد يکپارچگي شاهنشاهي نوپاي هخامنشي بود. آنچه بنيانگذار تخت جمشيد، داريوش بزرگ در نظر داشت، دولتي بود که در سايه اقتدار آن اقوام گوناگون با خصوصيات فرهنگي و سنتهاي خاص خود و با حفظ زبان و مذهب و آئينهاي خود به آرامش در کنار يکديگر زندگي توانستند کرد

اصولي که بر پايه آنها شاهنشاهي ايران 2566 سال پيش بدست کورش کبير بنيان نهاده شد، دگربار در سنگ نبشته داريوش متجلي مي شود
من، داريوش شاه، ناتوانان را پشتيبان هستم و اجازه نخواهم داد که توانمندان به آنان بيداد روا دارند. ...اي مردم، به اراده اهورامزدا من، داريوش، از شما ميخواهم که ناتوانان را پشتيبان باشيد و در برابر توانمندان و توانگران بيدادگر بايستيد

داريوش معماران و هنرمندان را از چهارگوشه شاهنشاهي پهناورش گرد آورد تا با مصالح و فنون خاص خود و طرح ريزي و اجراي ايراني بناهايي بيافرينند که تا آنزمان در جهان همتايي نداشتند و از نظر مقياس و شکوهمندي و نيز ابداع فنون نوين معماري و ظرافت به کمال رسيده شان در زمره عجايب دوران باستان بشمار ميروندباز سازي پرسپوليس (تخت جمشید)
تخت جمشيد ،مجموعه اي از کاخهاي بسيار باشکوهي است که ساخت آنها در سال ب512 قبل از ميلاد آغاز شد و اتمام آن 150 سال به طول انجاميد.تخت جمشيد در محوطة وسيعي واقع شده که از يک طرف به کوه رحمت و از طرف ديگر به مرودشت محدود است . اين کاخهاي عظيم سلطنتي در کنار شهر پارسه که يونانيان آن را پرپوليس خوانده اند ساخته شده است .

ساختمان تخت جمشيد در زمان داريوش اول در حدود 518 ق . م ، آغاز شد. نخست صفه ياتختگاه بلندي را آماده کردند و روي آن تالار آپادانا و پله هاي اصلي و کاخ تچرا را ساختند . پس از داريوش ، پسرش خشايارشا تالار هديش را بنا نمود و طرح بناي تلار صد ستون را ريخت . اردشير اول تالار صد ستون را تمام کرد . اردشير سوم ساختمان را آغاز کرد که ناتمام ماند . اين ساختمانها بر روي پايه هايي ساخته شــده که قسمتـي از آنها صخره هاي عظيم و يکپارچه بوده و يا آنها را در کوه تراشيده اند .
نکته اي که سخت غير قابل باور مي نمايد اين واقعيت است که اين مجموعه عظيم و ارزشمند هزاران سال زير خاک مدفون بوده تا اينکه در اواخر دهه1310خورشيدي کشف شد.فراخوان عمومي

1:

باز سازي پرسپوليس (تخت جمشید)


ازاونچه امروز از تخت جمشيد بر جاي مانده تنها مي توان تصايشانر بسيار مبهمي از شکوه و عظمت کاخها در ذهن مجسم کرد.


نقشه هایی از خليج فارس Persian Gulf
با اين همه مي توان به مدد يک نقشه تاريخي که جزئيات معماري ساختمان کاخها در اون آمده باشد و اندکي بهره از قوه تخيل، به اهميت و بزرگي اين کاخها پي برد.و اين همان چيزي هست که در اين عکس ها به وضوح به چشم ميخورد.عظمت معماري يک کشور با تاريخ 2566 ساله.


پیشینه هزاران ساله دریای پارس از اغاز تا امروز

2:

باز سازي پرسپوليس (تخت جمشید)
باز سازي پرسپوليس (تخت جمشید)


خلیج فارس در کتب جهانی

3:

باز سازي پرسپوليس (تخت جمشید)
باز سازي پرسپوليس (تخت جمشید)
باز سازي پرسپوليس (تخت جمشید)
باز سازي پرسپوليس (تخت جمشید)
باز سازي پرسپوليس (تخت جمشید)
باز سازي پرسپوليس (تخت جمشید)
باز سازي پرسپوليس (تخت جمشید)
باز سازي پرسپوليس (تخت جمشید)
باز سازي پرسپوليس (تخت جمشید)
باز سازي پرسپوليس (تخت جمشید)


50 out of 100 based on 55 user ratings 580 reviews