ایمان‌گرایی در حوزه تفکر اسلامی


ایمان‌گرایی در حوزه تفکر اسلامی
ایمان، یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در طول تاریخ بشری بوده هست و صاحب نظران، همواره، در مکاتب مختلف به ویژه در اسلام و مسیحیت درباره اون نظریه پردازی کرده اند.


یادگیری ضمائر انگلیسی با داده و مکانیزم های عمومی آموزش (شبیه‌سازی با شبکه‌های عصبی مصنوعی)
از موضوعاتی که غالباً پیرامون مفهوم ایمان ارائه شده، رابطه ایمان با علم، اراده و عقل بوده هست که در این مورد اخیر، مسایلی چون خردپذیری ایمان، خردگریزی یا خردستیزی ایمان مطرح هست.


بررسی تأثیر خودارزیابی بر مهارت نوشتن دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه اراک
در حوزه اسلامی از ایمان تعابیری چون، ابرنامه زبانی، معرفت و تصدیق قلبی و عمل جوارحی ارائه شده هست اما، از این میان تعبیر ایمان به معرفت همراه با سه ویژگی هیبت، حرمت و قدسیت، به گونه ای که عمل از معنای اون خارج بوده و تنها نشانی برای اون به شمار آید، مناسبترین تعبیر ارزیابی می شود.


بررسی و تحلیل مکتب دوسلدورف
صاحب نظران، غالباً بر این عقیده اند که ایمان صرف علم نبوده، امری ارادی و اختیاری هست و با عقل ارتباط نزدیکی دارد.


نقد و بررسى کتاب THE COLLECTION OF THE QURAN
عقل، در مواجهه با مسایل فراعقلی خردگریز هست، به این معنا که در برابر چنین گزاره هایی سکوت می کند، نه اون که به نفی یا ستیز با اون برخیزد.


بررسی خصوصیات انیمیشن در وب
ارادی و اختیاری بودن ایمان مربوط به حوزه مقدمات و شرایط لازم برای حصول اون هست، نه خود حقیقت ایمان که اون امری هست موهبتی.


بررسی تاثیرات پردازش کنترل شده زبان بر درک و بازیادآوری شنیداری زبان آموزان ایرانی
ایمان گرچه، دلیل پذیر و عقل پسند هست اما، نباید این دلیل پذیری را به حوزه دلایل شناخته شده عقلی و فلسفی محدود دانست.


طراحی مبلمان اتاق کودکان بیش‌فعال (5-12 ساله)
بسا دلایل بسیاری وجود داشته باشد که همچنان ناشناخته مانده هست.


هدايت درك تماشاگر از اجراهاي تئاتري با استفاده از الگوهاي ارتباطي؛ پروژه علمی: "کارگردانی نمایش جایگاه شهود"62 out of 100 based on 57 user ratings 1132 reviews