سعادت از دیدگاه امام خمینی(ره)


سعادت از دیدگاه امام خمینی(ره)
این رساله پژوهشی درباره‌ی تعریف سعادت انسان در آثار عرفانی و فلسفی امام خمینی و توصیف ایشان از حقیقت انسان و نحوه‌ی رسیدن به سعادت می‌باشد.


بررسی تطبیقی نیت در عبادات
انسان فطرتاً طالب سعادت و خیر مطلق هست و در طول زندگی خود در جستجوی اون می‌باشد.


نسبت تشبیه و استعاره در مرزبان‌نامه و کلیله و دمنه
انسانی را که امام سیمای اون را ترسیم می‌کند موجودی محکوم به جبر سرنوشت نیست و باگوهری به نام اختیار می‌تواند بر همه موانع کمال و سعادت خویش فائق آید.


مفاهیم قرآن در صحیفه سجادیه
سعادت ذاتی انسان نیست و باید با سعی و تلاش خود اون را کسب کند.


تشریح ذکر از دیدگاه امام خمینی و مقایسه آن با دیدگاه خواجگی احمد کاسانی به همراه تصحیح رساله در بیان ذکر
انسان تا در دار دنیا واقع هست می‌تواند خود را از هر مرتبه نقص و شقاوت و شرک و نفاق، نجات دهد و به مراتب کمال و سعادت برساند.


تاثیر روشهای یادگی (ترکیبی- داخل متن و خارج متن) و تاثیر بسامد مواجه شدن با لغات بر یادگیری لغات زبان دوم
معرفت و شناخت انسان نسبت به جهان هستی و خالق، راه را برای پیمودن راه سعادت هموار می‌سازد.


تصحیح کتاب راحه الارواح


بررسی فقهی و حقوقی مرگ آسان در ادیان الهی و مذاهب اسلامی


59 out of 100 based on 44 user ratings 919 reviews