بررسی اجمالی منابع آبهای زیرزمینی دشت تخت بندرعباس

آموزش و یادگیری به کمک کامپیوتر ((مولد درس‌افزار))
بازشناسی حروف فارسی با استفاده از شبکه عصبی چند جمله‌ای‌های جداکننده
طراحی و پیاده‌سازی یک فشرده‌ساز تصویر مبتنی بر شبکه عصبی به روش کمی کردن برداری
شناسایی و تشخیص خودکار اشیاء با استفاده از شبکه‌های عصبی
شناسایی چهره انسان به کمک تجزیه و تحلیل مولفه‌های اصلی و ویولت
طراحی و ساخت سیستم کنترل هوشمند حرارت دستگاه رنگرزی نساجی (کارخانه بافت آزادی)
تشخیص خودرو از طریق بافت تصویر
تعیین خصوصیات کمی و کیفی فاضلاب کارخانجات تولیدکننده مواد شوینده و ارائه راه حل مناسب تصفیه
بررسی و تعیین علل عدم ته‌نشینی و کاهش حجم لجن ثانویه در تصفیه‌خانه فاضلاب زرگنده تهران
تخمین پارامترهای ژئوتکنیکی توده سنگ و طراحی شیب بهینه در معدن انگوران
روش استفاده بهینه از شبکه خیابان‌های مرکزی شهرهای متوسط (مطالعه موردی اردبیل)
شبیه‌سازی و طراحی کنترل جهت سیستم پروازی سه درجه آزادی
شبیه‌سازی کامپیوتری مدل تطابق چشم انسان
Use OpenGL ES to create an iPhone painting tool?
Convert “minutes since midnight” to time (convert to NSDate?)
iPhone Facebook connect : “Cookies required”
upload photo at facebook via iphone
Why is there no * in front of delegate declaration?
iPhone: know programmatically is cookies are allowed or not
How to change the speed of video playback
Automatic “canShowCallOut” annotation IPHONE
iPhone SDK: how to disable my app sound if playing iPod content?
Looking for an elegant way to store one-to-many relationship in coredata when order is important
*