مقایسه عملکرد پرتفوی سهام اوراق بهادار شرکتهای کوچک و متوسط در بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی توان های اکولوژیکی حوضه های آبریز لیقوان چای و سعیدآباد چای جهت مکان یابی دهکده های گردشگری
بررسی مولفه‌های پایداری در اندیشه مقام معظم رهبری
بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند در تجارت اجتماعی (مورد مطالعه: مشتریان برند ال. جی در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام)
بررسی اثر مخاطرات یخبندان بر روی محصولات باغی شهرستان مراغه
بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی دانشجویان کارآفرینی دانشگاه آزاد تهران مرکزی
رابطه بین نیترات آب آشامیدنی و سرطان کولورکتال مطالعه موردی: در شمالغرب ایران
Examining the interplay between EFL instructors nonverbal immediately and their sence of classroom management.
بررسی تحولات حقوقی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386
تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی زنان در سکونتگاه‌های غیر رسمی(مطالعه موردی: شهر ایلام)
رویکردهای سازمان پرورش افکار ( 1317-20ش) در عصر پهلوی اول
بررسی رابطه حمایت های استراتژیک دولتی بر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور از سال 1373 تا 1392 و تدوین الگوی مناسب
بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و کیفیت تصمیم گیری مدیران با میانجی گری ابعاد کیفی اطلاعات در بانک پارسیان شعب تهران
دادرسی در امور غیر ترافعی
*