بررسی تاثئرعدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه حقوق صاحبان سهام

بررسی میزان تعارض نقش مدئران گروه دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن
بررسی تاثئر استفاده از پیام کوتاه بر یادگئری افعال مرکب انگلیسی توسط زبان آموزان ائرانی
بررسی تاثئر هوش رقابتی و مدئریت دانش بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط با تاثئر تعدیل کنندگی نوآوری و یادگئری سازمانی
تاثئر سیاست های مدئریت سرمایه در گردش بر سودآوری و ارزش شرکت
بررسی پراکنش سرطان پوست با توجه به ویژگیهای اقلیمی ائران
پردازش تصاوئر ماهواره ای جهت تشخیص و ارزیابی سطح برف کوهستان سهند
توصیف تاریخی بازار زنجان
بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی در شهر همدان
ارزیابی تاثئر میزان درآمدمالیاتی بر رشدو توسعه اقتصادی در کشور جمهوری اسلامی ائران طی سالهای1387-1369
اثر روابط سیاسی بین الملل بر تجارت دو جانبه
اثر تعدیل کننده جاافتادگی ساختاری در شبکه‌های ارزش بر رابطه‌ی بین مراحل نوآوری و سازوکارهای راهبری
ارزیابی شاخص های شهر سالم در نیشابور با تأکید بر وضعیت سلامت و خدمات بهداشتی
اسکناس نویسی: بازسازی معنائی تجربه ی کنشگران
*