رابطه بین خصوصیات فراگیر (موافقت و مخالفت) نسبت به متن و خواندن و درک مطلب


رابطه بین خصوصیات فراگیر (موافقت و مخالفت) نسبت به متن و خواندن و درک مطلب
رابطه بین خصوصیات فراگیر (موافقت و مخالفت) نسبت به متن و مطالعهو درک مطلب یک مطالعه تئوریک یادگیری زبان باید نقش تعیین نماينده فراگیر در روند یادگیری زبان را مورد توجه برنامه دهد.


The Impact of Vocabulary Previewing on EFL Learners' Reading Comprehension Receptive and Productive use of Words
تحقیق های زیادی که در جاههای مختلف انجام شده شدیدا نقش موثر جنبه احساسی و تفاوتهای فردی را در یادگیری زبان مورد تاکید برنامه داده اند.


مقایسه تطبیقی واکه‌ها و همخوان‌ها در دو زبان آذری و فرانسه
به دلیل اینکه نباید هیچکدام از تحقیق های انجام شده بعنوان واقعیت کامل فرض شود در این تحقیق تلاش می شود رابطه بین خصوصیات فراگیر نسبت به متن توانایی مطالعهو درک مطلب اونها بررسی شود.


مقایسه نظریات نحوی ابن مالک و جمهور نحویین در قالب معجم
در این مورد به دو سوال جواب داده شده: 1.


The effect of grammatical consciousness raising activities on learning english question formation
رابطه مهمی بین خصوصیات فراگیر نسبت به متن و مطالعهو درک مطلب وجود ندارد.


تصحیح و تحقیق نسخه خطی : دلیل الهدی علی قطرالندی و بل الصدی لابن هشام (شامل مباحث کلمه و اقسام آن، اعرب و بناء)
2.


The impact of constituent parsing on reading comprehension of Iranian efl students
رابطه عکس العملی بین خصوصیات فراگیر و سطح توانایی زبان و مطالعهو درک مطلب اونها نیست.اطلاعات بدست آمده از صد دانشجو رشته زبان انگلیسی که برپايه نمره تافل و موافقت و مخالفتشان با متنها به چند گروه تقسیم شدند نشان می دهند که تفاوت قابل ملاحظه ای بین مطالعهو درک مطلب اونها وجود دارد.


The effect of marine materials on the reading comprehension of maritime students
این نشانگر این موضوع هست که مخالفت با ایده های مطرح شده در متنها توانایی مطالعهو درک مطلب فراگیران را کاهش می دهد.


بررسی آثار احوال سیدالشعرااسماعیل حمیری
اما رابطه عکس العملی خصوصیات فراگیران و سطح توانایی زبان و مطالعهدرک مطلب اونها یافت نشد.
88 out of 100 based on 48 user ratings 448 reviews