کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در شناسایی نواحی آسیب پذیر در اثر رواناب سطحی (مطالعه موردی منطقه 1 شهرداری ارومیه)


کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در شناسایی نواحی آسیب پذیر در اثر رواناب سطحی (مطالعه موردی منطقه 1 شهرداری ارومیه)
از دلایل افزایش سیلاب‌های مخرب می‌توان به کاهش نزولات جوی جامد و تغییر اون به مایع در اثر تغییرات اقلیمی از جمله افزایش میانگین دمای هوا در دهه‌های اخیر اشاره نمود(بهارلو، ‌1387 ) .رشد جمعیت، توسعه شهری و همچنین صنعتی شدن جوامع نیز تاثیرات نامطلوبی در هیدرولوژی حوضه آبریز گذاشته و موجب تشدید سیلاب‌ها و افزایش آلودگی در قسمت‌های پایاب و کاهش جریانات پایه و کاهش تغذیه آب‌های زیرزمینی می‌گردد.


جغرافیای زلزله
مهمترین شرایط موثر در تحولات هیدرولوژیک، میزان سطوح با پتانسیل رواناب سطحی مختلف یا اراضی نفوذ ناپذیر حوضه و همچنین خصوصیات مسیرهای حرکت جریان آب هست که هر دو عامل در حوضه‌های تحت تاثیر شهرسازی به نحو بارزی تغییر می‌نماید.


آلودگی محیط زیست جنوب شهر تهرا
افزایش سطوح نفوذ ناپذیر حوضه، تحت تاثیر این روند بالتبع از سطح نفوذپذیر حوضه که نقش زیادی در جذب بارندگی دارند، کاسته و متعاقبا بر حجم کل رواناب‌ها می‌افزاید (طاهری بهبهانی و همکاران،1375).


اقلیم و کشاورزی در محدوده جغرافیای جلگه ارومیه درآمدی براقلیم‌شناسی کاربردی
ایجاد شهرک‌ها و احداث شبکه‌های جمع آوری و دفع آب‌های سطحی منجر به افزایش شدت حداکثر آبدهی سیلاب‌ها می‌گردد.


استان سمنان منطقه‌ای نمونه برای برنامه‌ریزی ناحیه‌ای در ایران
این امر خطرات و خسارت‌های بسیاری را متوجه مراکز جمعیتی پایین دست خواهد نمود (آشوری و همکاران 1386).


بررسی جغرافیائی مسائل جمعیتی شهرستان اردستان
هرگاه شدت بارندگی از ظرفیت نفوذ آب به داخل خاک بیشتر باشد، بخشی از آب حاصله از بارندگی در سطح حوضه باقی می‌ماند.


برنامه‌ریزی روستایی در رابطه با ویژگیهای جمعیت دشت قزوی
این آب پس از پر کردن گودال‌های سطح زمین که به اون چالاب فرموده می‌شود در امتداد شیب زمین جریان پیدا کرده و از طریق شبکه آبراهه‌ها و سپس رودخانه اصلی از حوضه خارج می‌گردد و به این بخش از بارندگی که می‌توان مقدار اون را در رودخانه‌ها اندازه‌گیری‌ کرد رواناب سطحی می‌گویند با توجه به این که خصوصیات فیزیکی حوضه نسبتا ثابت هست قاعدتا بین بارندگی و رواناب می‌توان یک رابطه مستقیم را انتظار داشت (علیزاده، 1385).


پیدایش و تحولات مورفولوژیک حوضه آبریز مهار
1-2 بیان مسئله: با گسترش روزافزون مناطق شهری و از بین رفتن اراضی کشاورزی، زمین‌های غیرقابل نفوذ افزایش یافته، که این امر موجب بالا رفتن حجم و ارتفاع رواناب ناشی از بارش در فضاهای شهری می‌شود.


توانهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی شهرستان نیشابور و خطوط کلی‌برنامه‌ریزی
در صورت عدم تخلیه(زهکشی) مناسب رواناب ناشی از بارش‌های شهری، امکان بروز سیلاب در سطح شهر افزایش می‌یابد.

یکی از فرآیندهایی که هر ساله آسیب‌های زیادی را به شهر ارومیه وارد می‌کند، فرآیندهای جریانی و سیلاب می‌باشد.

از اونجا که در مناطق شهری پوشش زمین غالبا نفوذ ناپذیر بوده در وقت بارندگی وقت تمرکز سیلاب به شدت کاهش یافته و بدین ترتیب رواناب‌های اولیه به سرعت متمرکز شده و حجم زیادی از آب را با ضخامت چندین سانتی‌متری با قدرت تخریب زیاد تشکیل می‌دهند که مشکلات بسیاری را برای شهروندان و مدیران شهری ایجاد می‌نماید (بهتاش و همکاران، 1392).

آب‌های سطحی در سطح شهر ارومیه مثل کلان شهرهای دیگر جمع آوری شده و به خارج شهر هدایت می‌گردد، ولی این امر در وقت بارندگی به خصوص در مواقعی که بارندگی نسبتاً شدید باشد جواب‌گوی حجم رواناب نمی‌ باشد و همین امر موجب آب گرفتگی در برخی از نقاط شهر می‌گردد(بهتاش و همکاران، 1392).

در این پژوهش با برآورد سیلاب ناشی از بارندگی در مناطق آسیب پذیر شهر ارومیه، نقاط بحرانی به جهت آبگرفتگی مورد مطالعه برنامه می گیرد.

1-3 اهداف تحقیق: ? بررسی خصوصیات فیزیوگرافی، اقلیمی و هیدرولوژی منطقه مورد مطالعه، جهت برآورد میزان رواناب حاصله ? بررسی وضعیت زهکشی و تخلیه رواناب ? تعیین مناطق بحرانی از لحاظ هستعداد آبگرفتگی ? ارائه پیشنهادات کلی در جهت رفع معضل آبگرفتگی 1-4 سئوالات تحقیق ? کدام نواحی مستعد برای تشکیل رواناب در محدوده مورد مطالعه می‌باشند؟ ? آیا می‌توان از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تعیین نقاط بحرانی در نواحی شهری هستفاده کرد؟ ? تغییرات ناشی از شهرسازی و نحوه کاربری اراضی حوضه‌های شهری چه تاثیری در مقدار رواناب دارند؟ 1-5 فرضیات تحقیق ? شرایط دخیل در تولید رواناب شامل نوع کاربری اراضی، پوشش گیاهی و شرایط اقلیمی بوده و با تلفیق لایه‌ها و مدل‌سازی رواناب در محیط GIS، نواحی آسیب پذیر قابل شناسایی می‌باشند.

? افزایش سطوح نفوذناپذیر ناشی از شهرسازی باعث افزایش رواناب در سطح شهر می‌گردد.

? تعیین نقاط بحرانی و حادثه خیز در نواحی شهری به دلیل توانمندی و برخورداری از قابلیت‌های گرافیکی GIS با دقت بالایی امکان‌پذیر می‌باشد.
88 out of 100 based on 78 user ratings 928 reviews