مقایسه برخی از مهارتهای روانی بین بازیکنان والیبال دختر نخبه و غیرنخبه

بررسی و مطالعه میزان واکنش های فیزیولوژیک به استرس در کاراته کارهای منتخب و غیرورزشکاران مرد بیست تا چهل ساله شهرتهران
توصیف وضعیت و نگرش شغلی فارغ التحصیلان پسر دوره کارشناسی مرکز آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی شاغل در ادارات تربیت بدنی سراسر کشور و مقایسه آن
مقایسه فاکتورهای منتخب آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر دبیرستانهای تربیت بدنی و عادی درشهر تهران و تبریز
تاثیر سه ماه آموزش شنا بر میزان اعتماد به نفس دانش آموزان پسر غیرورزشکار 12- 15ساله شهر بابل
بررسی برنامه حرکتی و کنترل حرکت خطی دستها
توصیف وضعیت اجتماعی و اقتصادی ‏‎SES‎‏ ورزشکاران مرد بالای 20 سال شهرستان زنجان در رشته های منتخب ورزشی
توصیف و مقایسه توانائیهای ادراکی - حرکتی دانش آموزان پسر غیرورزشکار با ورزشکاران ( تیمی و انفرادی) مقطع راهنمایی شهر گرگان
بررسی تاثیر ریتم شبانه روزی بدن بر روی استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان پسر
بررسی همبستگی و مقایسه اندازه های پیکرسنجی و قدرت اندام فوقانی در دختران ژیمناست زبده و دختران غیرورزشکار 12-17سال
انگیزه های کاری کارشناسان و کاردانان ورزشی شاغل در سازمان تربیت بدنی بخش مرکزی و استان تهران براساس نظریه ماسلو
مقایسه میزان افسردگی و اضطراب صفتی بین بانوان ورزشکار نخبه رشته های انفرادی ( دو و میدانی و شنا) با رشته های گروهی ( والیبال و بسکتبال)
*