اثبات عدم وجود تناقض در قرآن کریم


اثبات عدم وجود تناقض در قرآن کریم
قراون‌کریم معجزه جاودان نبی‌اکرم (ص) هست که در اون هیچگونه کژی و دگرگونی روی نداده و از دستبرد تحریف مبرا و دور مانده هست و در آیات و عبارات اون هیچگونه اختلاف و تناقضی دیده نمی‌شود، از این روست که هدایتگر جهانیان خوانده شده هست .


ترجمه و تحقیق در مورد نظرات و روشهای تفسیری در مفسر از طبری تا طباطبایی (ترجمه و تحقیق بخشی از کتاب مسیحیان در قرآن : بررسی تفاسیر قدیم و جدید)
با این وصف ، عده‌ای با انگیزه‌های مختلف و بعضا به جهت مخالفت و جلوگیری از توسعه و گسترش اسلام، %د اون برآمده‌اند تا در قداست و الهی بودن این کلام الهی خدشه نمایند و با این اهداف ، شبهه موهوم و بی‌پايه وجود تناقض در قراون را مطرح نموده‌اند، نیز جمعی دیگر هر چند مانند گروه اول دارای انگیزه ستیزه‌جویی و مخالفت با اسلام نبوده‌اند، اما به سبب عدم آشنایی با کلام عرب ، اسلوب و شیوه‌های متنوع بیانی، خصوصا عدم توجه اونان به کاربرد مجاز لغوی، عام و خاص ، مطلق و مقید، مشاکله و نظایر اون، گرفتار توهم تناقض در قراون گردیده‌اند.


امام علی(ع) و احیای فرهنگ قرآن
گرچه مخالفان اسلام کوشیده‌اند آیات قراون را متناقض جلوه دهند، ولیکن در این مورد توفیقی کسب ننموده‌اند، چرا که اونان دلیل واضح و روشنی ارائه نکرده و دلیلشان تنها، ادعای موهوم و بی‌پايه اونها می‌باشد.


صدقه در قرآن (احکام فقهی آداب و آثارتربیتی آن)
و با تدبر و تفکر در قراون معلوم می‌گردد که در هیچ جای قراون، دو آیه متناقض و یا متعارض با هم دیده نمی‌شود.


مسجد در جامعه اسلامی از دیدگاه آیات و روایات
اشتباه این عده بخاطر عدم آشنایی اونان با اسالیب کلام عرب و عدم فراهم آوردن مقدمات و دانشهای علمی جهت فهم و تفسیر آیات قراون بوده هست که با اتخاذ و بکارگیری روشهای صحیح در راه فهم آیات کریمه و با تدبر و تفکر در این کلام الهی، واهی بودن ادعاهای موهوم اونان ثابت می‌گردد.


تحقیق و تصحیح کتاب فضایل فاطمه الزهرا(س) سیده النسا لابن شاهین (م/385ق.)


پژوهشی در قرائتهای تفسیر طبری
نمایه ها:


82 out of 100 based on 42 user ratings 592 reviews