بررسی سیستم اجرای نظام مدیریت مشارکتی از طریق سیستم پیشنهادات


بررسی سیستم اجرای نظام مدیریت مشارکتی از طریق سیستم پیشنهادات
نظام مدیریت مشارکتی از طریق سیستم پیشنهادات کارکنان ، یک نظام مدون جهت فعال کردن ذهن افراد و بکارگیری ایده‌ها و نظرات اونان برای بهبود روند کارها و محصولات شرکت و برای ایجاد رضایت شغلی و احساس مسئولیت در کارکنان نسبت به کلیه امور ساوقت هست .


طرح رضایتمندی کارکنانˆ(مرحله دوم)


فرهنگ و رهبری سازمانی


76 out of 100 based on 56 user ratings 256 reviews