تأثیر سطوح خمیده بر روی آنالیز به روش پیکسی


تأثیر سطوح خمیده بر روی آنالیز به روش پیکسی
روش هستروپیکسی، راهکاری نوین در بازسازی ناهمواری سطوح نازک و یک روش تکمیلی در تهیه ی چگالی و توزیع عنصری نمونه می باشد.


بررسی فراوانی برخی از ریز حذف‌های کروموزوم Y در مردان نابارور در جنوب غرب ایران
هستفاده از دو آشکارساز هم وقت می تواند در محاسبه ی بهره ی عدم تقارن سطح کمک کند.


بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی طرح توسعه اشتغال خانگی بر بهره‌گیران شهرستان بهمئی
توسعه ی این روش در زمینه زمین شناسی، متالوژی و صنعت می‌تواند در هستحکام، حل شدگی و تجزیه پذیری مواد نقش موثری داشته باشد.


مطالعه اکوفیزیولوژیکی بر روی گیاه اوجی menthe aquatica (از خانواده نعنا) در استان مازندران
نتایج نشان می دهد که با افزایش شعاع هستوانه بازه ی دید به سطح تخت نزدیک می شود.


شناسایی قارچ‌های بازیدیوکارپ‌دار (Agaricomycotina) استان کهگیلویه و بویراحمد و منطقه آمل استان مازندران
می توان نتیجه گرفت که هرچقدر به سطح تخت نزدیک می شویم بازه‌ ی دیدمان افزایش می یابد.


یک رویکرد تکراری برای حل مسائل برنامه ریزی کسری خطی چندهدفه
خمیدگی سطوح می تواند نقش موثری در میزان بهره و بازه ی تأثیر پذیری اون ها داشته باشد.


مطالعه‌ی جذب رقابتی رنگ اریو کروم بلک تی و آلیزارین رد اس به کمک نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن (Fe3o4)
همچنین با مقایسه ی بهره ی پرتوی ایکس در سطح تخت برای دو نمونه ی مس و کربنات کلسیم و ضریب جذب جرمی کل در دو نمونه، می توان نتیجه گرفت که ضریب جذب جرمی کل نسبت به سایر شرایط در میزان بهره ی پرتوی ایکس تأثیرگذار هست.


بررسی اثرات سطوح مختلف نیترات بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک گیاهان پونه و نعناع در شرایط کشت هیدروپونیک


بررسی اثر تغییر اقلیم بر دبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرگانرود-قره سو)


76 out of 100 based on 46 user ratings 496 reviews