بررسی مهار چسبندگی هلیکو باکتر پیلوری به رده سلولی AGS با استفاده از ایمونوگلوبولین اختصاصی (IgY) تولید شده علیه پروتئین نوترکیب OipA و Hp-Nap هلیکو

مقایسه اثرات 6 هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر فاکتور فون ویلبراند با تاکید بر نوع گروه خونی
بررسی تاثیر مصرف Sildenafil واژینال در درمان اختلال عملکرد و رضایت جنسی زنان غیر یائسه45-25 سال شهر تهران در سال 1392
بررسی اثرات میوه‌ی نارس گیاه موموردیکاکارانتیا بر برخی بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در موش-های صحرایی هیپرلیپیدمی
بررسی تاثیر قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه (Metarhizium anisopliae) به تنهایی و در ترکیب با عصاره ی نیم (Azadirachta indica) برعلیه آنوفل استفنسی
مطالعه اثر تلفیقی حمایت کننده های الکترولیتی (یدید پتاسیم، فلورید سدیم و کلرید سدیم) و اتانل بر حذف اسپورباسیلوس سوبتیلیس از آب با استفاده ا
بررسی اثر اورکسین بر جریان گیرنده گابا A در نورون های هسته لوکوس سرولئوس در سندرم محرومیت از مورفین در موش های صحرایی
XNA and GUI controls (eg. xaml and xna)
Fonts for use in embedded GUI
Should you show a grid if it's empty?
What are the best fonts for numeric data entry?
would like to know how to go about doing regression testing effectively?
UI for capturing a timespan or duration
Automated testing for OpenGL application
How can I display custom icon and two hyperlinks in model pop up on Blackberry map?
How to make HyperLink in BlackBerry application?
GUI patterns to edit data with many-to-many relationship

بررسی مهار چسبندگی هلیکو باکتر پیلوری به رده سلولی AGS با استفاده از ایمونوگلوبولین اختصاصی (IgY) تولید شده علیه پروتئین نوترکیب OipA و Hp-Nap هلیکو
هلیکوباکتر پیلوری مهم ترین عامل ایجاد نماينده التهاب و زخم های معده بوده و در پیشرفت این بیماری به سمت سرطان معده نقش پايه ی را ایفا می کند.


دگرتمایزی سلول‌های آستروسیت به سلول‌های دودمان الیگودندروسیتی ‌‌ با استفاده از ریزمولکولها و بررسی توان ترمیمی سلول‌های ایجاد شده در مد
تاکنون جهت ارزیابی راه های درمانی که منجر به ریشه کن شدن عفونت های هلیکوباکتر پیلوری می شود، تلاش زیادی انجام پذیرفته هست.


طراحی و ساخت زیست حسگرهای میکروفلوئیدیکی بر پایه داربست‌های نانولیفی اصلاح شده به منظور شناسایی زیست شناساگرها
با این حال به علت گسترش مقاومت اونتی بیوتیکی، درمان اونتی بیوتیکی دراکثر موارد با شکست مواجه می گردد.


بررسی وضعیت متیلاسیون پروموتر زیر واحد کاتالیتیک بتای ژن IKB کیناز (IKK-B) در بیماران مالتیپل اسکلروز
بروز رو به افزایش مقاومت اونتی بیوتیکی، درمان عفونت های هلیکوباکتر پیلوری را پیچیده تر کرده هست.


تحلیل بیزی در هموارسازی فرایندهای بازگشتی و کاربرد آن در داده های پزشکی
در نتیجه یافتن راه های درمانی جدید، توقف یا ممانعت از عفونت های ایجاد شده با این باکتری ضروری می باشد.


کنترل و کاهش صدا با فرکانس پایین با استفاده از ورق استیل سوراخ دار با هندسه هرمی و تدوین رابطه ریاضی جهت محاسبه ضریب جذب
هستفاده از اونتی بادی های غیر فعال(پاسیو)، برای محافظت از میزبان جدید نیست.


بررسی اثر اورکسین بر ایجاد تحمل به مت انکفالین در نورون های هسته ی LC : مطالعه الکتروفیزیولوژیک و رفتاری
هستفاده از ایمونوگلوبولین های ضد ویروسی و ضد باکتریایی از راه دهانی، در ممانعت از عفونت های روده ای سابقه طولانی دارد.


بررسی اثر انسولین بر میزان بیان گیرنده INSRو پروتئین های Bax و Bcl-2 در شرایط القای مقاومت دارویی در رده ی سلولی MCF-7 سرطان پستان
با این حال در وقتی که مقدار زیادی اونتی بادی مورد نیاز باشد، این شیوه درمانی به اندازه ای گران هست که نمی توان از اون هستفاده نمود.


مقایسه پروگنوز داخل بیمارستانی در افراد دو گروه تحت درمان با انسولین و درمان خوراکی در بیماران دیابتیک مبتلا به سندرم کرونری حاد
اخیرا" زرده تخم مرغ به عنوان منبعی از اونتی بادی جایگزین وارزان قیمت مشخص شده و موثر بودن ایمونوگلوبولین زرده تخم مرغ (IgY) جهت کاربرد درمانی با روش ایمونیزاسیون غیرفعال(پاسیو) مورد ارزیابی برنامه گرفته هست.

در این پژوهش، ما پروتئین نوترکیبOipA و HP-NAP نمودیم.

مرغ ها با این پروتئین های نوترکیب و لیزات هلیکوباکتر پیلوری ایمونیزه شدند.سپس IgY از زرده تخم مرغ خالص گردید.

در نهایت اثرات ممانعتی IgY اختصاصی در رده سلولی AGS آلوده با هلیکوباکتر پیلوری مورد ارزیابی برنامه گرفت.
70 out of 100 based on 60 user ratings 1360 reviews

تاثیر تداخلی عصاره اتانولی بره‌موم، اسانس زنیان و نانوذرات نقره بر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی
مقایسه کارایی راکتوربافلدار بیهوازی متداول وهیبریدی برای تصفیه فاضلاب شهری
بررسی تغییرات میزان بیان ژن های SAP1-3 نمونه های واژینال کاندیدا آلبیکنس تیمار شده با عصاره گیاهی خوشاریزه ، اسانس کارواکرول در مقایسه با دارو
بررسی بروز هیپرگلیسمی در طی تشدیدحاد آسم و بیماری انسدادی مزمن ریوی در بیماران بستری دربیمارستان شهدای کارگر یزد در نیمسال اول 1393
بررسی سطح اسیداوریک سرم دربیماران COPD درمرحله تشدید بیماری،دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهدای کارگریزد درسال 1392
بررسی آثار ضد توموری سلولهای مزانشیمی پیش فعال شده با TNF-alpha و IFN-gama و هردو در تومور پرتودیده مدل موشی سرطان پستان
Why is a modal/modeless dialog called modal/modeless?
What language is good to write simple nice GUI apps?
How to enable context menu on a VerticalHeaderItem inside a QTableWidget?
Netbeans - How to do setsize() of a frame?
Learn How To Develop GUI Applications [closed]
Blackberry - draw label in the center of custom ButtonField?
Develop a Qt/GTK-Like Framework
GUI API for directX?
Blackberry - how to add fields to listfield?
Windows Mobile Custom Textbox
*