پیاز ، خواص و اعجاز آن/

بررسی واکنش بیماران تحت درمان باهمودیالیز نسبت به بیماری خودو ارتباط آن با پیگیری رژیم درمانی در مراجعه‌کنندگان به بخش
بررسی مقایسه‌ای میزان آگاهی مسئولین (روسا، مدیران، مدیران پرستاری) بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان اردبیل از شاخصهای آماری بیمارستانی
بررسی میزان کارآیی آموزشهای دانشگاهی رشته مدارک پزشکی از دید فارغ‌التحصیلان شاغل در مراکز درمانی و آموزش شهرهای شیراز و اصفهان 1376
ارزیابی تشخیصی و اتیولوژی بیماران مبتلا به پان‌سیتوپنی بستری در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه از مهر ماه 1374 لغایت مهرماه 1375
مقایسه یافته‌های غیرطبیعی VCUG در مبتلایان به اولین UTI با سونوگرافی طبیعی کلیه در دو گروه سنی بالاتر و پایین‌تر از 5 سال (1375-1377)
ارتباط نارسایی فازلوتئال با مصرف داروی کلومیفن سیترات در بیماران نازایی که در مرکز آموزشی درمانی معتضدی در سال 1375 با این دارو تحریک تخمک‌گذ
Using LINQ to SQL Join to add one column to a complex object
Linq to SQL NullReferenceException's: A random needle in a haystack!
querying databases on same server with linq
LInq to sql query
linq2sql: singleton or using, best practices
ASP.NET MVC 2 + LINQ to SQL - CS0012 Compilation Error
oData/ADO.NET Data Services using LINQ-to-SQL with a decryption layer
What the heck is happening with this Linq-to-SQL query?
Processing a property in linq to sql
Generate non-identity primary key
بررسی اپیدمیولوژیک جراحیهای شایع نوزادان و تعیین فراوانی مورتالیته متعاقب جراحی و علل آن در سالهای 1367-76 در بیمارستان کودکان مفید تهران
بررسی میزان شیوع اپی‌لپسی در کودکان دبستانی 7 تا 11 ساله شهر یزد
تعیین میزان طول اثر بیدردی بعد از عمل در تزریق اپیدورال پتیدیت در 50 مورد بیمار تحت جراحی کله سیستکتومی با توراسیک اپیدورال آنستزی و مقایسه ب
بررسی داروهای آتروپین و هیوسین در پیشگیری از HIccvp (سکسکه) در بیماران تحت بیهوشی عمومی و اثر درمانی گذاشتن کاتاتر در فضای پست نازال
بررسی و مقایسه اثرات داروهای مختلف در بیهوشی به طریق تزریق داخل استخوانی و داخل وریدی در طیور
بررسی تاثیر تماس مزمن سرب روی DNA، پروتئین و Ultrastructure غده‌های تحت فکی موش صحرایی
مقایسه درصد تشخیصی سونوگرافی و سیستوسکوپی در تشخیص تومورهای مثانه از (مهر ماه 1374 تا اسفند ماه 1375)
ارائه یک روش فراصوتی برای تفکیک بافت‌های طبیعی و غیرطبیعی پستان
تجزیه و تحلیل راه‌یافتن بیماران همی‌پلژی
بررسی مقایسه‌ای عوارض جانبی قرصهای ترکیبی جلوگیری از بارداری بادزکم با آمپولهای جلوگیری از بارداری دپوپرورا در خانمهای سنین باروری تحت پو
بررسی وضعیت مدیریت ایمنی در بیمارستانهای آموزشی عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1377
مطالعه تطبیقی روند مدیریت داروخانه‌های بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران در تئوری و عمل
مطالعه تطبیقی سبک‌های ارتباطی در مدیریت سازمان: کاربرد در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1376
Can I use the same DBML to access different tables?
Possible to use Tables of same type in Linq to SQL?
LINQ to SQL vs Entity Framework for an app with a future SQL Azure version
Is there a way to retrieve elements using only local names in a Linq-to-XML query?
Experiences with LINQ2xsd?
XLinq - A better way
Linq to Xml noob question
xml file reading
Displaying results of a LINQ TO XML query in Gridview
transform List<XElement> to List<XElement.Value>
*