بررسی تغییرات آلفایک آنتی‌تریپسین و بعضی از پروتئینهای سرم در افراد سیگاری و غیر سیگاری

براسیکاهای دارویی
تعمیرات کمپلمان در گلومرولونفریت حاد کودکان
تهیه و سنتز مشتقات جدید هالوفنیل استرهای پیریدل و کینولیل کاربامیک اسید
بررسی روشهای مختلف تعیین مقدار و تشخیص مشتقات اکسی‌اتیلن‌آمین و آمینو پروپان هیستامینیکهای سنتتیک
بررسی واکنش متیل‌کتن‌دایمر با C=N بند مضاعف آروماتیک و تهیه آزمایشگاهی دی‌فینیدرامین هایدروکلراید جهت طراحی صنعتی
اثر ترکیبات گوانیدین‌دار روی آزاد شدن (ریلیز) نورآدرنالین از سمپاتیک و از دفران موش صحرائی
آنتی‌ژن‌های تنیااکی‌نوکوکوس گرانولوزوس ، کاربرد و روش تشخیص آنها در مقایسه با روش ایمنوفلئورسانس
سنتز بیحس کننده‌های جدید، از گروه مشتقات دی‌الکیل‌آمیدهای پارادی‌الکیل سولفاموئیل آنیلین با کربن ناقرینه
انتخاب مناسبترین بافر برای قطره‌های چشمی
سنتز مشتقات جدید آلیفاتیک و آروماتیک 1 و 2 و 3 تیادیازول
بررسی فیتوشیمیایی گیاه سنتورابالسامیتا
اپیلوبیوم‌ها
بررسی روشهای نوین تشخیص آزمایشگاهی تریونماتوز در ایران و مقایسه آنها باسرولوژی کلاسیک
Development software license types [closed]
License requirements for commercial program [closed]
Putting license in each code file? [closed]
License for application using Yahoo data [closed]
What is the best non-viral, GPL incompatible open source license? [closed]
Question Regarding Copyright Issue For An Open Source Project [closed]
ffmpeg licensing is not clear [closed]
best way to bounding software licence to a machine/enviroment? [closed]
Using make to borrow compiler license from license server?
How to distribute slightly modified GPL python library that's abandoned? [closed]
*