تهیه محیطهای اختصاصی و جداسازی آکتینومیسیس نیوزیلندی از نمونه‌های خون و مغز استخوان مبتلایان به بیماریهای لنفورتیکولار بدخیم

مواد تلخ موجود در هسته و قسمت خوراکی پرتقال و خواص فارماکودینامی دانه پرتقال
براسیکاهای دارویی
تعمیرات کمپلمان در گلومرولونفریت حاد کودکان
تهیه و سنتز مشتقات جدید هالوفنیل استرهای پیریدل و کینولیل کاربامیک اسید
بررسی روشهای مختلف تعیین مقدار و تشخیص مشتقات اکسی‌اتیلن‌آمین و آمینو پروپان هیستامینیکهای سنتتیک
بررسی واکنش متیل‌کتن‌دایمر با C=N بند مضاعف آروماتیک و تهیه آزمایشگاهی دی‌فینیدرامین هایدروکلراید جهت طراحی صنعتی
اثر ترکیبات گوانیدین‌دار روی آزاد شدن (ریلیز) نورآدرنالین از سمپاتیک و از دفران موش صحرائی
آنتی‌ژن‌های تنیااکی‌نوکوکوس گرانولوزوس ، کاربرد و روش تشخیص آنها در مقایسه با روش ایمنوفلئورسانس
سنتز بیحس کننده‌های جدید، از گروه مشتقات دی‌الکیل‌آمیدهای پارادی‌الکیل سولفاموئیل آنیلین با کربن ناقرینه
انتخاب مناسبترین بافر برای قطره‌های چشمی
سنتز مشتقات جدید آلیفاتیک و آروماتیک 1 و 2 و 3 تیادیازول
بررسی فیتوشیمیایی گیاه سنتورابالسامیتا
اپیلوبیوم‌ها
Licensing and auto-delete of a program
What copyright license to select? [closed]
Software maintenance fees paid annually, should it guarantee new major releases? [closed]
How do you enforce licensing on a redistributable control library?
Alternative to Esper? [closed]
Is this a valid LGPL scenario? [closed]
Best practices for creating a license for a program? Tie to a hardware or just use a UUID? [closed]
What does it mean to double license? [closed]
Bundling JDK/JRE [closed]
RSA_sign or DSA_sign in PHP!
*