قسمت اول : بررسی واکنشهای متیل‌کتن دایمر با سمی‌کاربازید و تیوسمی کاربازید.قسمت دوم : سنتز مشتقات پیریدین با استفاده از 5- (آلفا- آمینواتیلید

بررسی آلکالوئیدهای گیاه پگانوم‌هارمالا
بررسی تغییرات دفع 5 هیدروکسی ایندول استیک اسید (S - HIAA) بعد از مصرف داروهای سنتتیک استروژنی و پروژسترونی
تعیین مقدار اسیدگلیسیرتینیک در Glycyrrhiza Glabra L.
بررسی آلودگی میکروبی پمادها
مکانیسم اثر عوامل محلول در بیوسنتز پروتئین در سلولهای اوکاریت
ارزیابی آزمون الایزا Elaisa در تشخیص بروسلوز انسان و مقایسه آن با سایر آزمونهای سرولوژی
بررسی واکنش بنزوئیل آزاید با 2 - آمینوبنزایمیدازول و سنتز آزمایشگاهی وارفارین سدیم برای طراحی صنعتی
فرمولاسیون قرص کربنات لیتیم رتارد
کاربرد اسید گلیسیرتینیک حاصل از شیرین‌بیان در بیماریهای پوستی
بررسی مقدار بیلیروبین خون نوزادان
بررسی واکنش متیل کتن‌دایمر با ایمیدیت‌ها و سنتز آزمایشگاهی دی‌متیل فتالات جهت طراحی صنعتی
تعیین مقدار ویتامین‌های B12 , B2 , B1 در شیر خشک
سنتز استرهای جدیدی از نوراتی استرون ولوونورژسترول و تهیه گایافنرین، متوکاربامول، مفزین کاربامات و تئوفیلین
Languages and VMs: Features that are hard to optimize and why
What features are important in a programming language for young beginners? [closed]
What particular practices, designs, languages/features enable very easy to maintain code?
How do I design the transition functions for this pushdown automaton?
Lapack calls to invert a matrix
Can software developing in a large team be interesting and fun?
How do you measure latency in low-latency environments?
Replace a character with a string in LaTeX
Scale image down, but not up in latex
How to order citations by appearance using BibTeX?
*