بررسی داروهای عامی و اختصاصی متداول در رودسر

قسمت اول : بررسی واکنشهای متیل‌کتن دایمر با سمی‌کاربازید و تیوسمی کاربازید.قسمت دوم : سنتز مشتقات پیریدین با استفاده از 5- (آلفا- آمینواتیلید
سنتز مشتقات جدیدازپیرول و پیرازین از دسته 1، 2، 3- سلنادیازول و 1، 2، 3- تیادیازول
روش اسپکتروفتومتری جدید برای تعیین مقدار متادون هایدروکلراید و کاربرد آن در فرآورده‌های دارویی
بررسی و شناسایی فلاونوئیدهای گیاه CHROZOPHORA TINCTORIA L.JUSS و ترکیبات استرولی گیاه CALOTROPIS PROCERA (WILLD) R.BR.
بررسی اثرات محرک ترمیم بافتی روغن پسته وحشی در از بین بردن جای زخمهای پوستی
سنتز مپریدین هیدروکلراید
آخرین اطلاعات علمی درباره آرام‌بخش‌ها و تحقیق درباره مصرف آنها در شهر تهران
استخراج تبائین وارزیابی اجمالی بر وجود سایر آلکالوئیها در کپسولهای نارس گیاه پاپاوربراکته‌اتوم منطقه مهاباد ایران
بررسی اثرات وراپامیل برروی عضله مخطط
تشخیص و تعیین مقدار فلوراید در سنگهای فسفات ایران
بررسی اتصال دانترولن سدیم به غشاء SR و میکروزم کبدی
بررسی و مطالعه اثر ضدقارچی عصاره گیاه ورک برروی ضایعات ایجاد شده توسط قارچهای درماتوفیت در حیوانات آزمایشگاهی
بررسی اسانس و فیتوشیمی گیاه بادرنجبویه Melissa offcinalist
jQuery DatePicker does not move with HTML content when in a scrollable div
jQuery UI dialog form answers remain when box is closed
How to replicate the dialog functionality of jQuery UI in Jetpack?
jquery ui dialog top always > 0
Jquery: dialog box only shows once per click
ui.item delete in jquery
Attach JQuery animation to methods/setters instead of CSS properties?
Closing jQuery Datepicker When Closing jQuery Dialog
jquery droppable accept where not parent
Dynamically Set Title On Dialog
*