تعیین شیوع بیماری آگالاکسی در استان خوزستان و جداسازی و شناسایی ژنتیک عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از PCR


تعیین شیوع بیماری آگالاکسی در استان خوزستان و جداسازی و شناسایی ژنتیک عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از PCR




بیماری آگالاکسی یکی از بیماریهای واگیردار در گوسفند و بز می‌باشد که توسط مایکوپلاسما آگالاکتیه و سایر گونه‌های مایکوپلاسمایی (مایکوپلاسما مایکوئیدس ، مایکوپلاسما کاپری کلوم و غیره) در گوسفند و بز ایجاد می‌شود.


بررسی فراوانی سارکوسیست در دامهای کشتاری شیراز
بیماری ابتدا بصورت ورم پستان و قطع شیر بوده و سپس علائم آرتریت و کراتوکونژکتیویت همراه می‌گردد.


مطالعه روی تهیه واکسن آزمایشی ضد کریپتوسپریدیوز نشخوار کنندگان (بره) و ارزشیابی تاثیر آن از نظر پیشگیری
این بیماری در اکثر هستانهای کشور شایع می‌باشد و هر ساله باعث ضررهای اقتصادی بیشماری به دامداران می‌گردد.


شناسایی و تعیین هویت آنتی ژن غالب ایمنی در تیلریا هیرسی
تحقیقات و بررسیهای انجام شده (DNA Analysis) نشان داد که سه گونه مایکوپلاسما آگالاکیته جدا شده از سه هستان کشور که جهت تولید واکسن آگالاکسی مورد هستفاده برنامه می‌گیرد از نظر ژنتیکی یکی بوده و لذا واکسن فوق فقط می‌تواند بیماری ایجاد شده توسط مایکوپلاسما آگالاکتیه را پیشگیری نماید.


تاثیر الکالوئید کامل گیاه اسفند در درمان بیماری تیلریوز بدخیم گوسفندی
ضمنا آزمایش 10 نمونه شیر ارسالی از آذربایجان‌شرقی نشان داد که فقط سه نمونه از شیرهای ارسالی از نظر مایکوپلاسما آگالاکتیه مثبت بوده و اتیولوژی 7 نمونه از اونها مشخص نمی‌باشد، لذا با توجه به این مهم بررسی ژنتیکی سایر مایکوپلاسماهای ایجادنماينده بیماری و تعیین انتشار جغرافیایی بیماری می‌تواند کمک بزرگی در جهت جلوگیری از ضایعات اقتصادی به دامداران و بهبود کیفیت واکسن باشد.


بررسی تغییرات هیستومرفولوژیک پرزهای زبان در گوسفند بعد از تولد


بررسی تاثیر آسپیرین بر روی فراهمی بیولوژیکی تتراسایکلین در انسان، سگ و گوسفند
نمایه ها:


88 out of 100 based on 68 user ratings 1168 reviews

طراحی و ساخت یک نمونه دستگاه تهیه عصاره بافت
مطالعه میکروسکوپی سرخرگ و سیاهرگ کلیوی در زندگی قبل و پس از تولد گوسفند نژاد مهربان
مطالعه تغییرات تکاملی ضریب رشد آلومتریک و ساختار هیستومرفولوژیک نخاع شوکی در سگ و گربه
بررسی ارتباط تغییرات سیتولوژیک ترشحات دهانه سرویکس با مراحل چرخه تولید مثل گاو
بررسی مقایسه ای تغییرات یاخته شناسی، ترشحات دهانه گردن رحم و مخاط رحم گاو در دو روش سوآب و آسپیراسیون
بررسی باکتریائی (هوازی) و مقاومت آنتی بیوتیکی و ارتباط آن با MIC در باکتریهای دستگاه گوارش مرغهای مادر، جوجه های آنها و پرندگان وحشی در مرغدار
بررسی استفاده از پیوند آلوگرافت پانکراس در سگ
استفاده از پیوند خودی ورید سافین در میزنای سگ
Why aren't F# records allowed to have AllowNullLiteralAttribute?
How would you convert this mutable tree into an immutable one?
F# signature file error
Modeling multiple levels of inheritance using discriminated unions
Task Parallel Library vs Async Workflows
Optimal representation of expressions in F#
Foundations of F# example code does not compile, why?
F# List.first deprecated, what is the new method
F# Unit of Measure, Casting without losing the measure type
Coding Practice for F#
*