بررسی آلودگی انگلی سبزیجات مصرفی شهر یاسوج


بررسی آلودگی انگلی سبزیجات مصرفی شهر یاسوج
بیماری انگلی یکی از مشکلات بهداشتی کشورهای در حال توسعه می‌باشد و راههای انتقال این بیماریها با توجه به نوع اون متفاوت از میان راههای انتقال آلودگی (انگلی سبزیجات نقش مهمی در انتقال این آلودگیها دارند.


مسائل جمعیتی ایران از دیدگاه بهداشت مادر و کودک
در سال 75 بررسی آلودگی انگلی سبزیجات مصرفی در شهر یاسوج تعداد 102 نمونه در دو قسمت محل کشت و محل فروش از هر سبزی مقدار 250 گرم تهیه و در آزمایشگاه مورد بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی برنامه گرفتند.


مقایسه اثر حشره‌کشهای فسفره روی سنین مختلف لارو آنوفل استفنسی در شرایط صحرا و آزمایشگاه
از تعداد کل نمونه‌ها در 63/7 % حشرات مختلف و 41/2 % لاروهای مختلف دیده شده هست .


تعیین مقدار آرسنیک در آبهای زیرزمینی تهران
در 8/8 % تخم کرم دیده شده هست و 30/4 % نمونه‌ها به تک یافته‌های بیماریزا و غیربیماریزا آلوده بوده‌اند.


اندازه‌گیری غلظت رادیوم در چشمه‌های یزد
از میان نمونه‌های آلوده در 5/8 % اسکاریس و 2/9 % همولیپس نانا مشاهده گردید.


بررسی شرایط محیطی و رشد و نمو کودکان دبستانی در دبستانهای ملی شمال شهر تهران
سهم ژیاردیا 10/6 % و انتاهیستولیتکا 1/9 % در کل نمونه‌ها بود.


بررسی انتی‌ژن‌های اختصاصی سرطان در انسان


مطالعه گنوکوک و بررسی حساسیت سوشهای ایزوله شده نسبت به آنتی‌بیوتیک و سولفامیدها


88 out of 100 based on 48 user ratings 448 reviews

کمبود اسید فولیک و عوارض ناشی از آن در زنان باردار
آلودگی کلی میکروبی گوشت و وسایل کار در قصابیهای تهران
بررسی اثر کمبود پروتئین کالری برروی دستگاه مصونیت موش سوری
تجزیه و تحلیل امور قضایی مرتبط با خدمات درمانی و نحوه اتخاذ تصمیم سازمان نظام پزشکی در این زمینه
بررسی خدمات دندان پزشکی در تهران
بررسی شیوع و فاکتورهای مساعدکننده ازدیاد فشار خون شریانی
مقایسه آماری مبتلایان به بیماریهای عفونی میکروبی در مناطق بیمه‌های اجتماعی با استفاده از روشهای تجزیه واریانس کیفی
Get Blackberry Owner details (eg name/number) through API
Query related to Connection type BIS-B Socket in Blackberry application
How to give blackberry application all the available permission?
OAuth library for BlackBerry apps (for a twitter client)
Can a native Blackberry application (not MIDlet) use MIDP Push Registry?
BlackBerry JDE Eclipse Plugin 1.1 on Windows 7
How to show WebPage in blackberry application?
Sync BlackBerry persistent data with desktop to survive device transfers and OS upgrades
Network Connection Blackberry
Using MIDP Canvas keyPressed / keyCode on BlackBerry to get Canvas.FIRE for trackball click
*