بررسی میزان شیوع نوروپاتی دیابتی در افراد دچار کمردرد ناشی از آسیب ریشه های نخاعی


بررسی میزان شیوع نوروپاتی دیابتی در افراد دچار کمردرد ناشی از آسیب ریشه های نخاعی
در این تحقیق توصیفی که به شیوه گذشته نگر انجام گردید نوع نمونه گیری غیرتصادفی بوده هست.


بررسی تاثیر مصرف فیبر غذایی (سبوس گندم) بر میزان کاهش قند خون بعد از غذای افراد مبتلا به اختلال قند ناشتا (IFG)
حجم نمونه مورد مطالعه 100 نفر در نظر گرفته شد که بیماران مورد بررسی در طی سالهای 1381 تا 1383 بعلت کمردرد و پارستزی به بیمارستان معیری شهرستان تهران مراجعه کردند.


بررسی تنش و سندرم روده تحریک پذیر و برخی عوامل موثر بر آن در دانشجویان پزشکی قزوین مقطع بالینی
و برای اونها درخواست EMG گردیده بودو نتیجه این آزمون در مورد تک تک اونها رادیکولوپاتی نقل شده بود.


بررسی یافته های بالینی آزمایشگاهی و رادیولوژیکی در کلیه بیماران مبتلا یا مشکوک به آنفلوانزای(A(H1N1 بستری در بیمارستانهای ابوعلی سینا و قدس قز
هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان شیوع نوروپاتی دیابتی در بیماران فوق بود که بر پايه نتایج حاصل و سابقه بیماری قبلی فرد مبنی بر وجود دیابت صورت می پذیرفت.


بررسی شیوع بیماری عروق کرونر (CAD) در خانم های بستری در بخش قلب بیمارستان (بوعلی سینا) سال 88 با شکایت درد قفسه سینه بدون سابقه CAD شناخته شده
سایر متغیرهای مورد بررسی شامل سن و جنسیت بیماران بود که البته هیچ محدودیت جنسیت و گروه سنی خاصی لحاظ نگشته و کلیه رده های سنی و هردو جنس را شامل می شد.


بررسی فراوانی و شدت اختلال اضطرابی در بالغین مبتلا به آسم و رینیت آلرژیک «مراجعین به کلینیک آلرژی بیمارستان قدس قزوین»
نتیج تحقیق نشان می دهد که کلیه افراد دچار نوروپاتی دیابتی را مردان تشکیل می دادندو هیچ یک از خانمها مبتلا به رادیکولوپاتی نخاعی ، نوروپاتی دیابتی نداشتندو این مساله نشان می دهد که بین جنسیت و میزان شیوع نوروپاتی دیابتی ارتباط معنی داری وجود دارد.


بررسی مقایسه ای میزان شیوع عارضه آسپیراسیون در دو روش بی حسی اسپاینال و بیهوشی عمومی


بررسی میزان ترومای CBD در کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شاهرود از سال 1385 لغایت اسفند 1387


88 out of 100 based on 48 user ratings 448 reviews

مقایسه دو روش مایع درمانی بر ثبات وضعیت همودینامیک و کاهش عوارض ناشی از کله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی در بیمارستان خاتم الانبیاء در ساله
بررسی Shock Index در بیماران مولتیپل تروما و ارتباط آن با Out com بیماران
بررسی قد، وزن و دور سر کودکان صفر تا پنج سال مراجعه کننده به پایگاه بهداشت بیمارستان آموزشی -درمانی قدس قزوین در مقایسه با NCHS
تعیین میزان موفقیت درمان سل ریوی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه نیکوپور در بین سال های 1384 تا 1388
بررسی اختلالات نوار قلب در بیماران پروژه قلب سالم یزد
بررسی مقایسه میزان کاهش درد بعد از عمل سزارین در دو روش مصرف شیاف دیکلوفناک و استامینوفن وریدی در بیمارستان جواهری
بررسی سه ساله فراوانی علائم بالینی رینیت آلرژیک در کودکان زیر 14 سال مراجعه کننده به درمانگاه های قدس و بیمارستان جواهری از سال 1386 تا 1389
Rewrite URLs to not include file extensions
htaccess problem
Redirect website root to subdirectory
How to pass http://www.domainname.com as variable in htaccess?
how to control request with htaccess
How to allow access only within country
.htaccess redirect without changing address bar
Rewrite subdomain to subdomain/folder in vhost situation
Getting “mywebsite.org/” to resolve to “mywebsite.org/index.php”
Redirect dynamic subdomain to same subdomain with subpage. How?
*