بررسی تومورهای بدخیم تخمدان در چهال سال گذشته در واحدهای پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بررسی میزان شیوع عوارض و نوع اختلالات حرکتی ناشی از داروهای آنتی سایکوتیک در بیماران روانپزشکی زاهدان بمدت 9 ماه در سال 1379
بررسی فراوانی عفونتهای باکتریال بیمارستانی در بیماران بستری شده در بخش ‏‎ICU‎‏ بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان
تعیین فراوانی نارسایی حاد کلیه در بیماران همولیتیک کمبود ‏‎G6PD‎‏ بستری شده در بیمارستان حضرت علی اصغر زاهدان از مهرماه 1374 تا پایان سال 1379
بررسی علل عدم اجرای طرحهای تحقیقاتی توسط دانشجویان پزشکی زاهدان در سال 1380
بررسی روند ارزشیابی دانشجویان محترم توسط اعضای هیات علمی علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
تعیین شاخصهای رشد (وزن، قد و دورسر) اطفال سه ماهه تا یکساله و مقایسه آنها با استانداردهای بین المللی رشد در مرکز بهداشتی درمانی سیدالشهدا ‏‎
What is the name of this Balanced Binary Tree?
Handling duplicates keys within an AVL tree
How do I open an file in AVR Studio?
Am I overflowing my AVR's flash memory with a program that's too big?
How do I program an AVR Raven with Linux or a Mac?
avr-gcc: suppress warning “'__progmem__' attribute ignored”
Awk matching of entire record using regular expression
How do I insert a blank line every n lines using awk?
Unable to make a factorial function in AWK
choose the newest file and use getline to read it

بررسی تومورهای بدخیم تخمدان در چهال سال گذشته در واحدهای پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
تومورهای بدخیم تخمدان پنجمین کانسر شایع در زنان می‌باشند.


تعیین توزیع فراوانی قطر هاله ‏‎PPD‎‏ در مسلولین اسمیر مثبت مراجعه کننده به مرکز سل شهرستان زاهدان و مقایسه آن با گروه شاهد
بدلیل اینکه بیشتر بیماران در مراحل اولیه بدون علامت هستند، بیماری اغلب در مراحل پیشرفته تشخیص داده می‌شود.


بررسی تاثیر نوع زایمان (طبیعی و سزارین) در شدت افسردگی از زایمان در زنان مراجعه کننده به زایشگاه قدس زاهدان در سال 1380
در این تحقیق که به صورت گذشته‌نگر انجام شد، اطلاعات مربوط به تومورهای بدخیم تخمدان از سال 1371 لغایت 1375 (به مدت 5 سال) از پرونده‌های بیماران در آزمایشگاههای پاتولوژی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه جمع‌آوری شده و مورد بررسی برنامه گرفت .


تعیین اثر آنیزومتروپی آستیگماتیک در محورهای مختلف و به مقادیر مختلف بر استرئوپسیس
از نظر توزیع سنتی 15 % این تومورهای بدخیم در زیر 20 سال، 25 % در سنین 20-34 سال، 15 % در 35-44 سال، 17/5 % در 44-54 سال 17/5 % در 55-64 و 10 % در 65-74 برنامه داشتند.


بررسی مقاومت دارویی سویه های جداشده ‏‎Ecoli‎‏ از عفونتهای ادراری بیماران سرپائی مراجعه کننده به آزمایشگاهها و بیمارستانهای وابسته به دانشگ
انواع این تومورها بر حسب شیوع عبارت بودند از تومورهای با منشا اپیتلیالی 35 %، تومورهای با منشا ژرم‌سل 30 %، تومورهای با منشا هسترومال - طناب جنسی 17/5 % و تومورهای متاستاتیک به تخمدان 17/5 %.


بررسی پذیرش درمان با دسفرال در بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان علی اصغر زاهدان در اسفندماه 1379 و فروردین ماه 1380
از نظر توزیع سنی و فراوانی و انواع مختلف تومورهای بدخیم تخمدان در مقایسه با مراجع خارجی اختلاف قابل توجهی وجود داشت .


فراوانی نسبی افیوژن پریکارد به دنبال سکته قلبی حاد در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی بخش قلب بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان در


بررسی شیوع فتق های اینکارسره کشاله ران در بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان در یک دوه پنجساله (80 -1375)


70 out of 100 based on 40 user ratings 640 reviews

بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش پرستاران و بهیاران
بررسی شیوع هیپرلیپیدمی در بیماران ‏‎NiDDM‎‏ مراجعه کننده به مرکز دیابت یزد
تعیین فراوانی نسبی ضایعات دهانه رحم براساس بررسی گزارشات یکهزار نمونه پاپ اسمیر ارجاعی به آزمایشگاه پاتولوژی کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشک
بررسی اپیدمیولوژیک ادم حاد ریوی در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی (77-1376)
بررسی اثرات رفراکتیو عمل اسکلرال باکلینگ ‏‎(S.B)‎‏ در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در سالهای 77-1374
اپیدمیولوژی و اتیولوژی هیسترکتومی های انجام شده در بیمارستان معتضدی کرمانشاه در طی سالهای 78-1375
بررسی توزیع فراوانی عود در بیماران روانی (افسردگی اساسی-مانیا) بستری شده در بیمارستان فارابی کرمانشاه (77-1375)
awk help for getting fields
Modification of date format within a text file
print a special column in table
Using awk to get next fields
Where are the simple AWK examples to get started?
Combining fields in Awk
Best Awk Commands
Unable to set many characters to the field separator in AWK
Unable to filter the first row in terminal by AWK
Is there still any reason to learn AWK?
*