مننژیت چرکی در بزرگسالان و بررسی بالینی - آزمایشگاهی و درمانی آن در بخش عفونی بیمارستان هزارتختخوابی در سه ساله 1356 لغایت 1358

اپیدمیولوژی بیلارزیوز در ایران
مطالعه بزاق از لحاظ شیمیائی و رابطه اوره بزاق و اوره خون در شخص سالم و موارد بیماری
مقدار طبیعی اوره خون بطریقه اوراز در طبقه کارگر در تهران
بررسی و مطالعات آزمایشگاهی اپیدمی مننژیت زمستان 45 و بهار سال 46 تهران
ارزش اندازه‌گیری اوروپپسینوژن ادرار در تشخیص زخم و سرطان معده
آنومالی و تنگی‌های مری از نظر رادیولوژی
لمفومهای بدخیم و لمفوم بورکیت یا تومور آفریقائی
بررسی شاربن انسانی و اثرات درمانی کلرانفنیکل بر آن در شهرری
آندوکاردیت تحت حاد بروسلوزی
ایمونوگلبولین‌ها و میلوم مولتیپل
بررسی کراتواکانتوم
بررسی درباره بیماریهای کالاازار در ایران
آمار بیماریهای شایع در یک ماه اول عمر در بخش کودکان بیمارستان پهلوی سابق از فروردین 1345 الی فروردین 1346
WPF WindowsFormsHost sizing
What is the best way in MVVM to build a menu that displays various pages?
BindingExpressing in WPF
ListboxItem loaded multiple times
WPF: animate a custom dependency property?
How to draw color wheel in WPF application?
Bind ContextMenu's MenuItem visibility to ListView selection
WPF Overlaying a Image with a Button
PowerShell ISE WPF control in-lining
Implement a WYSIWYG document editor in WPF?
*