بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر وضعیت تنفس مصدومین شیمیائی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه

بررسی تاثیر کاربرد روش آرامسازی بنسون روی اضطراب و دیس ریتمی‌های قلبی بیماران کاتتریسم قلبی
بررسی میزان آگاهی مادران باردار مبتلا به بیماری قلبی در مورد مراقبت از خود در بیمارستانهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهران
بررسی میزان کاربرد روشهای پرستاری تسکین درد توسط پرستاران شاغل در بخشهای داخلی و جراحی بیمارستانهای علوم پزشکی کرمان در سال 1372
بررسی مقایسه‌ای روش دارو درمانی با روش شرطی‌سازی در کنترل انورزی کودکان 6-12 سال
بررسی تاثیر آموزش در میزان مشارکت کارگران مرد در برنامه‌های تنظیم خانواده
بررسی کیفیت مراقبت‌های پرستاری از کودکان در مرحله اضطرار بعد از سوختگی در بیمارستان‌های سوانح سوختگی شهر تهران، سال 1373
How do I test if a file is a directory in a Batch script?
How to check if directory exists in %PATH%?
GDI has been accelerated. Does anyone know when this happened?
Setting up our new Dev server What is the easiest way to assign multiple IP addresses
How to get create/last modified dates of a file in Delphi?
Tracking changes in Windows registry
What's a Windows text editor that matches this criteria [closed]
Multiple repositories, single setup
Is it possible to programmatically change a user's screen saver and/or desktop background?
Upgrading DOS Batch files for Windows

بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر وضعیت تنفس مصدومین شیمیائی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه
این پژوهش یک پژوهش نیمه تجربی هست که در سال 1372 در بیمارستان امیرالمومنین (ع) و مرکز رسیدگی به جانبازان شیمیایی اصفهان انجام گرفته هست .


بررسی تاثیر اجرای فرآیند پرستاری با بکارگیری ثبت مشکل مدار در کمیت و کیفیت ثبت پرستاران
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر وضعیت تنفسی مصدومین شیمیایی مبتلا به بیماری انسداد مزمن ریه می‌باشد.


بررسی میزان تاثیر تکنیک‌های تسهیل کننده در قدرت مکیدن نوزادان زودرس
بدین منظور 36 نفر جانباز به روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و در یک برنامه آموزش خود مراقبتی در زمینه بهبود وضعیت تنفسی، بصورت تئوری و عملی آشنا شدند.


بررسی مقایسه‌ای میزان تاثیر فشار هوای خارجی (EPC)، هپارین و توام (EPC - هپارین) بر پیشگیری از ترومبوزورید عمقی بیماران تحت عمل جراحی بزرگ شکمی
در این پژوهش از روش "آزمون قبل و بعد" هستفاده شد و وضعیت تنفسی افراد برپايه متغیرهای چک لیست قبل از آموزش و 6 هفته پس از آموزش مورد سنجش برنامه گرفت .


بررسی تاثیر وضعیت و روش تزریق عضلانی بر میزان درد در بیماران بخشهای جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه و چک لیست هستفاده شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها بوسیله کامپیوتر و با هستفاده از نرم‌افزار Spss و آزمونهای آماری t زوج شده ویلکاکسیون، Z، وکای اسکوئر انجام گرفت .


بررسی نحوه برقراری ارتباط والدین با کودکان مبتلا به لکنت زبان مراجعه کننده به مراکز گفتار درمانی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران
نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که آموزش مراقبت از خود برروی تعدادی از متغیرهای وضعیت تنفسی بطور قابل ملاحظه‌ای تاثیر داشته هست .


بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر میزان شناخت و نگرش کودکان 6-14 سال مبتلا به صرع و والدین آنها مراجعه کننده به درمانگاههای داخلی - اعصاب دانش
بطوری که موجب کاهش تعداد تنفس ، بهبود الگوی تنفسی، کاهش درد قفسه سینه، کاهش بوی متعفن خلط، کمتر شدن تغییر رنگ خلط، افزایش حجم بازدمی اجباری در ثانیه اول، افزایش نسبت حجم بازدمی اجباری در ثانیه اول به ظرفیت حیاتی اجباری، کاهش وقت بازدم و افزایش % اشباع اکسیژن شریانی شده هست .


بررسی تاثیر کاربرد سرما در تزریق زیرجلدی هپارین از نظر بروز و وسعت کبودی و میزان درد در بیماران بستری در بخشهای قلب و ارتوپدی بیمارستان منتخ
با توجه به یافته‌های پژوهش ، پژوهشگر پیشنهاد می‌کند که از آموزش خود مراقبتی برای بهبود وضعیت تنفسی مبتلایان به بیماری انسدادی مزمن ریه هستفاده بشود.


بررسی مواد پنومونی آسپیراسیون در کودکان نفت خورده در مطالعه 2 ساله بیمارستان هفده شهریور رشت (مهر 71 - مهر 73)94 out of 100 based on 74 user ratings 1024 reviews

بررسی دیدگاه مدیران و پرستاران شاغل در مراکز توانبخشی و دانشجویان پرستاری شهر تهران در مورد نقش پرستار در حیطه‌های مختلف توانبخشی
متوسط قیمت تمام شده یک جلسه همودیالیز در بخشهای همودیالیز بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1376
بررسی تاثیر آرام‌سازی بنسون بر میزان شاخص‌های فعالیت بیماری، بیماران روماتوئیدی مراجعه‌کننده به درمانگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی بیما
بررسی تاثیر موسیقی بر میزان اضطراب بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستانهای منتخب شهرستان ساری، 1379
بررسی نظرات مربیان پرستاری در ارتباط با برنامه‌ریزی آموزش بالینی براساس آرایش دروس مصوبه 1371 شورای عالی برنامه‌ریزی در دانشکده پرستاری
بررسی تاثیر گروه درمانی آموزشی بر میزان عزت نفس دختران نوجوان مقطع راهنمایی شهرستان دورود
Windows batch files: .bat vs .cmd?
How can I limit the maximum number of running processes within Microsoft Windows?
root folder equivalent in windows
saslpasswd2: generic failure on Windows
GetProcessesByName() and Windows Server 2003 scheduled task
Last Modified of Folders
How do I add a multline REG_SZ string to the registry from the command line?
Are there any better command prompts for Windows?
Using the DOS “start” command with parameters passed to the started program
Windows path searching in LoadLibrary with manifest
*