تعیین تجزیه‌پذیری جو، کنجاله پنبه‌دانه، سبوس گندم، یونجه، کاه‌گندم، کاه‌جو به روش کیسه‌های نایلونی


تعیین تجزیه‌پذیری جو، کنجاله پنبه‌دانه، سبوس گندم، یونجه، کاه‌گندم، کاه‌جو به روش کیسه‌های نایلونی
در متوازن نمودن پروتئین جیره‌های غذائی دام بهتر هست پروتئین را به دو شکل پروتئینهای قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه در شکمبه در نظر می‌گیریم.


اثر استفاده از ماتریس روابط خویشاوندی و اثر ژنتیکی دام در آنالیز آزمایشهای طراحی شده در علوم دامی
لذا ضروریست که برای کلیه خوراکها و بخصوص مکملهای پروتئینی مشخصی نمائیم که چه مقدار از پروتئین خام در شکمبه تجزیه می‌شود(R.D.P) و چه مقدار غیر قابل تجزیه (U.D.P) هست تا بتوان جیره را بنحو مطلوبتری تنظیم نمود.


اثر زمان شروع دوره پروار بر عملکرد بره‌های لری در دو روش پرواربندی
برای نیل بدین منظور از کیسه‌های نایلونی (Nylon bag)استفاده خواهد شد در این روش نمونه‌های خوراک را از طریق فیستول وارد شکمبه کدرهوپس از وقتهای متفاوت انگوباسیون از محیط شکمبه خارج، شستشو و سپس برای تعیین مقدار پروتئین تجزیه شده در شکمبه اونالیز خواهند شد.


اثر مولتی ویتامین روی برخی صفات اقتصادی کرم ابریشم


ارزیابی جایگاههای بهسازی شده (یا نوسازی شده) و سنتی بر عملکرد تولید گوسفند در سیستم پرورش روستائی استان چهارمحال و بختیاری


82 out of 100 based on 42 user ratings 592 reviews

ارزیابی میدانی واکسن برونشینت (H1zo) در گله‌های گوشتی شهرستان مشهد
استفاده از آزمونهای آزمایشگاهی و ارزیابی ارتباط آنها با تولید عسل در تعدادی از کلنی‌های طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل کشور
استفاده از جیره‌های حاوی سطوح مختلف برگ و ساقه سیب‌زمینی سیلو شده با ملاس در تغذیه بره‌های در حال رشد (مهربان)
استفاده از روش سریع S.R.H جهت ردیابی آنتی‌ژن و آنتی‌بادی آبله‌بزی
استفاده از سطوح مختلف میوه کهور و آکاسیای چتری در تغدیه بزغاله‌های نر بومی استان هرمزگان
افزایش بهبود کمی و کیفی الیاف بزهای کرکی ایران
افزایش بهبود کمی و کیفی پشم در گوسفندان پشمی ایران
افزایش تولید الیاف شتر
بررسی، طبقه‌بندی و تحلیل طرحهای تحقیقاتی تغذیه دام انجام شده از سال 1375-1369
بررسی اثرات ژنتیکی تلاقی‌های دی‌آللی بر وزن تولد جوجه‌های گوشتی تجاری
How to express this Bash command in pure Python
Is there a way to convert indentation in Python code to braces?
Adding code to __init__.py
time length of an mp3 file
Tabs versus spaces in Python programming
Find matching sequences in two binary files
Using **kwargs with SimpleXMLRPCServer in python
Dynamically create variables inside function
Fetch a Wikipedia article with Python
Short Integers in Python
*