بررسی و مقایسه عملکرد لاینها و ارقام لوبیاسبز


بررسی و مقایسه عملکرد لاینها و ارقام لوبیاسبز
این بررسی با 11 رقم لوبیا سبز همراه با شاهد کانتاندر جمعا 12 رقم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار بمرحله اجرا درآمد که در نتیجه پنج رقم نسبت به شاهد محصول بیشتری تولید نمودند و فقط رقم sunray با عملکرد 427ˆ57 تن در هکتار در سطح 1 % با شاهد اختلاف معنی‌دار داشته هست .


بررسی ارقام و لاینهای سویا و گروه‌بندی آنها به دو گروه بهاره و تابستانه


بررسی اثرات تاریخ و نحوه برداشت در عملکرد کمی و کیفی محصول کلزا


88 out of 100 based on 88 user ratings 688 reviews

بررسی تاثیر سلکسیون سالهای مختلف در روی خواص کمی و کیفی پنبه رقم اولتان
بررسی و سلکسیون در پنبه رقم 433
بررسی ، ارزیابی ، احیاء ، نگهداری و تکثیر بذر منابع ژنتیکی کنف
بررسی و سلکسیون بختگان
معرفی لوبیا سبز رقم سانری
معرفی رقم گوجه‌فرنگی اصلاح شده کورال و مبیل جیناوی اف
معرفی ارقام جدید گندم (شماره 11 و فلات ) در جوار گندم قدس در مناطق مختلف شهرستان کاشمر
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام جدید فلات ، هیرمند و مارون در مناطق معتدل جنوب
مقایسه ارقام اصلاح شده بادام با ارقام محلی در شرایط دیم
مقایسه ارقام جدید زردآلو با ارقام محلی
بررسی سازگاری پایه سیتروس ولک امریانا در خاکهای مختلف مناطق کشت مرکبات خوزستان
بررسی و مقایسه صفات کمی و کیفی زردآلو با رقم غالب منطقه
MVC, where do the classes go?
Which Coding convention to follow for PHP? [closed]
Is PHP international?
Can I get the path of the PHP file originally called within an included file?
How to find the foreach index
php check for a valid date, weird date conversions
What's the difference between Phing and PHPUnderControl?
Pulling both the text and attribute of a given node using Xpath
Fuse bindings for php
Easy way to embed svn revision number in page in PHP?
*