آفات مهم سیب و دفع آنها

طرح بررسی جمع‌آوری و شناسائی شته‌های مرکبات و بررسی بیواکولوژی مهمترین آنها
طرح بررسی بیواکولوژی پروانه مینوز لکه گرد برگ سیب زمینی و چگونگی کنترل آن
طرح بررسی بیواکولوژی پروانه مینوز لکه مارپیچی برگ سیب زمینی Stigmellamalella و تعیین علل طغیان و مناسب ترین روش کنترل آن در قالب برنامه مبارزه تلفیق
طرح بررسی مطالعه بیولوژی کنه Typhlodromips Caspian sis D.D و تعیین روش نقش آن در تنظیم جمعیت کنه‌های زیان‌آور مرکبات
طرح بررسی بیولوژی سپردار زرد شرقی مرکبات و روش مبارزه با آن
طرح بررسی و مطالعه بیواکولوژی و روش مبارزه با جوانه خوار بلوط
طرح بررسی کارآئی و کاربرد گونه‌های فعال حشرات شکاری خانواده Chrysopidae در امر مبارزه بیولوژیک
طرح بررسی تکمیلی خصوصیات بیواکولوژی موش مغان
طرح بررسی جمع‌آوری فون حشرات ایران
طرح بررسی کاپنودیس‌های پسته و راه‌های مبارزه با آنها
طرح بررسی مینوزهای درختان میوه
طرح بررسی بیولوژی و بیماریزائی و نحوه مبارزه با نماتدهای مولد زخم ریشه Prarychus SPP
طرح بررسی میکروتوکسینها و روش‌های پیشگیری و کنترل آنها
OS X terminal command to resolve path of an alias
How does an OS affect how assembly code runs?
Need help in compiling lighttpd on MacOSx
Writing video from webcam using opencv
Recommendations for a lisp setup on Mac OS X (any dialect)?
Installing mod_mono for ASP.NET on MacOSX Leopard
osx change file encoding (iconv) recursive
Error due to encryption in the command “cp -R /Users/me/cs_project /Users/cs/”
Compiling ImageMagick as 64bit under OS X?
How to enable syslogd to receive UDP logs from routers in OSX
*