ارزیابی ایمنی دیوارهای برشی هم بسته


ارزیابی ایمنی دیوارهای برشی هم بسته
در این پایان‌نامه رفتار غیرخطی یک سری دیوار برشی هم بسته زیر اثر بارهای زلزله مطالعه شده هست .


تعیین ضریب لرزه ای افقی در شیبهای طبیعی
دیوارهای مورد بررسی متعلق به ساختمانهایی به ارتفاع‌های 5،10،15و20 طبقه می‌باشند.


تاثیر مقاومت و سختی وصله های ساختمانهای فلزی در رفتار آنها
روش کار به این ترتیب هست که در ابتدا دیوارها برای نیروهای وزن و نیروهای جانبی آئین‌نامهء زلزلهء ایران طراحی شده‌اند، در این حالت رفتار مصالح خطی بوده و طراحی بر مبنای آئین‌نامهء ACI-318-89 صورت گرفته هست .


بررسی اثر تغییر شکل خاک و پی بر روسازه
در مرحله بعد با هستفاده از برنامهء کامپیوتری IDARC دیوارها اونالیز خطی شده‌اند، در این مرحله دیوارها زیر اثر بارهای جانبی با گام بارگذاری افزایشی واقع شده و افزایش بار تا وقت گسیختگی اونها ادامه یافته هست .


تعیین روش تحلیل برآورد تقاضای ترابری برای یک محور در پروژه های راهسازی
همچنین با هستفاده از برنامهء IDARC تحلیل خسارت انجام گرفته هست .


بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک کف مراکز دفن زباله تحت نفوذ شیرابه مواد زائد شهری
در نهایت با هستفاده از نتایج اونالیزهای انجام شده رفتار واقعی ،ضریب ایمنی، ضریب اضافه مقاومت ، ضریب کاهش در اثر شکل‌پذیری، ضریب رفتار و ضریب تشدید تغییرمکان‌های جانبی دیوارها محاسبه و با مقادیر پیشنهادی آئین‌نامه زلزله ایران مقایسه شده‌اند.


مروری بر روشهای تونل سازی در ایران و ارائه پیشنهاداتی جهت دستیابی به ‏‎ISO‎‏
بعلاوه به منظور پیش‌بینی میزان خسارت وارد بر دیوارها وقتی که تحت زلزلهء بخصوصی برنامه می‌گیرند تحلیل خسارت انجام گرفته هست .


تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند پراکنده تحت تاثیر نیروی زلزله
مطالعات انجام شده نشان داده‌اند که ضریب ایمنی دیوارها در حدود 2/4 و ضریب اضافه مقاومت اونها بطور متوسط برابر با 1/6 می‌باشد.


طرح و تحلیل پلاستیک سازه ها با استفاده از بهینه یابی ترکیباتی و برنامه ریزی ریاضی
بعلاوه ضریب رفتار دیوارها بین 6/0 تا 10/0 و ضریب تشدید تغییر مکان‌های جانبی اونها نیز بین 2/0 تا7/4 متغیر می‌باشد.

مقایسه این مقادیر و مقادیر پیشنهادی آئین‌نامه زلزله ایران نشان دهنده تطابق نسبی اونها هست .
56 out of 100 based on 61 user ratings 1186 reviews