تحلیل تاثیرات ناهمگنی عمقی خاک بر پاسخ دینامیکی پی سطحی و اثرات ساختگاهی


تحلیل تاثیرات ناهمگنی عمقی خاک بر پاسخ دینامیکی پی سطحی و اثرات ساختگاهی
در این پایان نامه اثرات تغییرات پیوسته سختی برشی خاک در عمق روی انتشار قائم موج برشی و همچنین تابع امپدانس ارتعاش قائم پی صلب دایره ای در دو فصل جداگانه بررسی شده هست.


شبیه سازی بهره برداری هماهنگ از آبهای سطحی و زیرزمینی با مطالعه موزدی زیر حوضه زاینده رود
در بخش اول معادله دیفرانسیل حاکم بر انتشار موج برشی در خاک با فرض سختی برشی تابع عمق نوشته شد.


خوردگی بیولوژیکی لوله های بتنی فاضلاب
سپس این معادله برای دو شرط مرزی مجزا با هستفاده از روش بسط به سری توانی حل شد: 1- انتشار موج برشی از بینهایت به سطح 2- انتشار موج برشی از سنگ بستر به سطح.نتایج عددی بصورت نمودارهای بی بعد برای بدست آوردن پارامترهای بحرانی مشخصات مکانیکی خاک ارائه شدند و همچنین اثرات نحوه تغییرات سختی برشی بر دامنه ارتعاشات در سطح مطالعه شد.


کاربرد منطق فازی در پیش بینی کوتاه مدت مصرف آب تهران
در بخش بعد جواب دینامیکی یک پی دایره واقع بر سطح نیم فضای الاستیک ناهمگن با تغییرات پیوسته سختی برشی در عمق به بارگذاری فشار هارمونیک بر اون تعیین شد.


بررسی اثر درصد بازشدگی روی آبشستگی اطراف آبشکن های باز
به این منظور ابتدا معادلات انتشار امواج دو بعدی در خاک نوشته شد.


برنامه کامپیوتری برای تحلیل رفتارهای گوناگون غیرخطی در مهندسی ژئوتکنیک
سپس با فرض حرکت هارمونیک و هستفاده از روابط تئوری الاستیسیته دستگاه معادلات دیفرانسیل تعادل دینامیکی برحسب میدان تغییر مکان بیان شد.


اثر دوده سیلیسی در ارتقای خواص بتن غلتکی مورد استفاده در روسازی راه
پس از اعمال تبدیل انتگرالی هنکل در راستای ‏‎r‎‏ و تغییر متغیر در راستای ‏‎z‎‏ دستگاه معادلات دیفرانسیل وابسته ‏‎(Couple)‎‏ با هستفاده از تکنیک بسط به سری توانی همگرا حل شد.


آشکارسازی پدیده جهش فاز در مشاهدات ماهواره ای ‏‎GPS‎‏ با استفاده از تبدیلات موجک ‏‎(WAVELET)‎‏
شرایط مرزی مرکب ‏‎(Mixed boundary condition)‎‏ با فرض توزیع تنش زیر پی بصورت یک بسط تابعی با توابع معین و ضرایب نامعین به شرایط مرزی نیرویی تبدیل شد.


بررسی رفتار دینامیکی پلهای با سیستم جداسازی لرزه ای
ضرایب نامعین با اعمال تغییر مکان قائم برابر واحد برای محاسبه تابع امپدانس دینامیکی پی در حوزه فرکانسی بدست آمدند.

نتایج عددی بصورت نمودار برای مشاهده اثرات ناهمگنی بر جواب ارائه شدند.
70 out of 100 based on 60 user ratings 1360 reviews