کنترل پیش بین مقاوم با بازخورد خروجی برای سیستم‌های دارای عدم قطعیت چندوجهی

پیاده‌سازی سخت‌افزاری شبکه‌های عصبی تغذیه مستقیم
تخمین اضافه ولتاژهای حاصل از کلیدزنی به کمک شبکه‌های عصبی
ذخیره و نمایش تصویر
روشهای شناسایی زیرفضا
کنترل ولتاژ به روش ترکیبی برنامه‌ریزی دینامیکی فازی-عصبی
طراحی و شبیه‌سازی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره سه محوری با استفاده از گشتاوردهنده‌های مغناطیسی و چرخ ممنتم
مدلسازی عضله تحریک شده در شرایط غیرایزومتریک توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی
کنترل هلیکوپتر بر مبنای روشهای غیرخطی
طراحی اندازه‌گیر شیب سطوح
ارائه یک روش جدید در محاسبه تبدیل معکوس رادن
طراحی بهینه ترانسفورمر توزیع
کنترل گشتاور در یک خودروی برقی مجهز به دو محرکه الکتریکی
بازشناسی نتهای موسیقی برای ساز سنتور
Is writing server log files to a database a good idea?
Phone Number Columns in a Database
Access Database Replacement
Migrating from one DBMS to another
Should I store all the text in my database in uppercase or in lowercase?
Is there any standard way of storing vector information in a database?
Open Source Address Scrubber?
Overnormalization
Function persistence in Common Lisp
In terms of databases, is “Normalize for correctness, denormalize for performance” a right mantra?
*