مظاهر عدالت در آثار منظوم عرفانی با تکیه بر اشعار سنایی و عطار


مظاهر عدالت در آثار منظوم عرفانی با تکیه بر اشعار سنایی و عطار
در این پایان‌نامه در وهله اول معنا و مفهوم واژه عدل از فرهنگها و لغتنامه‌های فارسی و عربی و فرهنگهای اختصاصی علم کلام و فلسفه هستخراج شده هست .


جلوه آرایه های مذهب کلامی و حسن تعلیل در دیوان سه شاعر سبک خراسانی : فرخی سیستانی، مسعود سعد سلمان و ناصرخسرو قبادیانی
در فرمودار دوم در باره عدالت گرایی عرفا شروع کرده، پس از اون به سراغ عدالت از دیدگاه سنایی پرداخته شده هست .


تحول درونمایه غزل معاصر با توجه به اشعار سایه و عماد خراسانی
پس از بررسی آثار سنایی، آثار عطار مورد بررسی برنامه گرفته هست .


تجلی شاعرانه اساطیر و روایات تاریخی در کلیات سعدی شیرازی


بررسی تطبیقی و طنیات محمد تقی بهار (ملک الشعرا) و احمد شوقی (امیرالشعرا)


56 out of 100 based on 21 user ratings 646 reviews