بررسی حاصلخیزی خاک و مصرف کودهای شیمیائی در گندم دیم


بررسی حاصلخیزی خاک و مصرف کودهای شیمیائی در گندم دیم
هدف ازاجرای این طرح بررسی و تعیین نیاز غذائی گندم دیم بمنظور انتخاب میزان و نوع کود شیمیائی مناسب جهت تولید حداکثر محصول درواحد سطح میباشد بطورکلی این طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی با 12 تیمار و5 تکرار به شرح زیراجرامیگردد.


بررسی اثرات تاریخهای کاشت با میزانهای مختلف بذر روی عملکرد ارقام گندم روشن و بولانی


بررسی و تعیین اثرات میزانهای مختلف ازت و فسفر روی عملکرد ارقام گندم


62 out of 100 based on 17 user ratings 142 reviews

بررسی اثرات مقادیر مختلف کودهای ازته و فسفر مورد نیاز گندم کاوه در شرایط آبی
بررسی اثرات مقادیر مختلف کودهای ازته و فسفر مورد نیاز گندم کاوه و در شرایط دیم
بررسی اثرات میزانهای مختلف آب و زمان مصرف کود ازته و تراکم بذر روی عملکرد ارقام گندم ( مشترک با خاکشناسی ، مرکز تحقیقات صفی‌آباد و دانشکده کش
بررسی اثرات میزانهای ازت و حساسیت به مراحل آبیاری در ارقام گندم ( مشترک با خاکشناسی )
بررسی حساسیت گندم نسبت به مرحله پی آب
بررسی و تعیین نیاز مواد غذائی اصلی ارقام گندم در شیراز ( مشترک با خاکشناسی )
بررسی اثرات میزانها ازت و حساسیت به مراحل آبیاری در ارقام گندم ( مشترک با خاکشناسی )
بررسی تاثیر میزانهای مختلف ازت و فسفره و نحوه مصرف ازت روی عملکرد گندم امید
بررسی تاثیر میزانهای ازت و فسفر برای ارقام گندم دیم
تعیین نیاز کودی کنف بذری و لیفی
بررسی اثرات میزانهای مختلف ازت و فسفر روی عملکرد ارقام جو
کاربرد گوگرد با پرکننده‌های مختلف در اصلاح خاکهای ایران
Getting ID after inserting a record that has relation in Doctrine
create file with name based on what already exist in folder
Is it safe to use proxies?
Fatal error: Unsupported operand types
PHP - Shorter Magic Quotes Solution
Headache with this programming problem. (PHP, Tiff images and Duplex printers)
PHP date function showing wrong week
$_REQUEST not created when using variable variables?
PHP: how to serve right content-type (depending on file extension?)?
monitoring disc reads
*