ساخت ناقل بیانی ‏‎pcDNA3‎‏ کد کننده ژن گلیکوپروتئین ‏‎D‎‏ ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 2