ارزیابی بالینی و فلوسایتومتریک ماده گاوهای وازد آلوده و غیر آلوده به ویروس کمبود ایمنی گاو در کشتارگاه شهرستان پیرانشهر


ارزیابی بالینی و فلوسایتومتریک ماده گاوهای وازد آلوده و غیر آلوده به ویروس کمبود ایمنی گاو در کشتارگاه شهرستان پیرانشهر
ویروس نقص ایمنی گاوان (BIV) و ویروس لوکمی گاوان (BLV) دارای پراکندگی وسیعی در جهان می‌باشند، اما شیوع اونها در شمال غرب ایران به ویژه هستان آذربایجان غربی ناشناخته هست.


مطالعه ترکیب اسانس و تخلیص متابولیتهای ثانویه از اندام های هوایی گیاه Ferula orientalis
این مطالعه حضور آلودگی به این ویروس ها را در گاوهای وازد کشتارگاهی بررسی کرده و ارتباط بین دام‌های آلوده با پارامترهای مختلف نظیر سن، امتیاز بدنی، دمای بدن، وضعیت عقده های لنفی، ندول های خونی و جنس دام را ارزیابی می‌کند.


بررسی آلومتریک صفات و مدلسازی رشد میوه در 14 فنوتیپ گردو(.Juglans regia L)
علی رغم وجود تعداد بالای گاوهای صنعتی و بومی در شمال غرب ایران، بررسی حضور ژنوم ویروسBIV تا به امروز انجام نشده هست.


تجزیه و تحلیل نهاده و ستانده انرژی در کشت مکانیزه سیب زمینی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و منطق فازی (مطالعه موردی شهرستان اردبیل)
ژنوم حاوی DNA از بافی کوت نمونه‌ها بدست آمد و به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز از نوع نستد با هستفاده از پرایمر gag و pol برای BIV و پرایمر gag برای BLV آزمایش شد.


تعیین ظرفیت برد فیزیکی و اجتماعی - روانی در پارکهای شهری
با اینکه هستفاده از این روش شناسایی حداقل 10 تعداد کپی از پروویروس را نمونه های مورد آزمایش امکان پذیر می‌کند، در هیچ یک از 50 نمونه ی بافی کوت که از گاوهای وازد کشتارگاهی اخذ شده بودند، DNA پرویروس شناسایی نشد.


تعیین معیارهای طبیعت گردی و اولویت بندی آنها در پارک های جنگلی شمال ایران با استفاده از روش دلفی و مدل AHP (مطالعه موردی: پارک جنگلی تلار قائمش
از طرفی دیگر 5 مورد از نمونه های اخذ شده از لحاظ ویروس BLV مثبت بودند.


بررسی ترانسکریپتوم، پروتئوم و متابولوم گیاهان جو تلقیح شده با قارچ اندوفیت P. indica تحت تنش خشکی و شوری و شناسایی مکانیسم‌های مولکولی مقاومت ا
تمام موارد مثبت مربوط به گاوهای صنعتی بودند که این نشان می‌دهد که گاوهای صنعتی نسبت به گاوهای بومی بسیار مستعدتر برای ویروس BLV می‌باشند (P?0.05).


ارزیابی تعدادی از ژنوتیپ های بومی کدو (Cucurbita pepo L.) از نظر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت در استان گیلان
در 50 نمونه ی آزمایش شده هیچ مدرکی دال بر وجود آلودگی با ویروس BIV مشاهده نشد که نشان می‌دهد که شیوع آلودگی با ویروس BIV بسیار پایین می‌باشد.


بررسی تأثیرات سناریوهای مختلف تخصیص آب در دوره آتی تحت تأثیر تغییر اقلیم ( مطالعه موردی در حوضه بهشت آباد کارون شمالی)82 out of 100 based on 52 user ratings 352 reviews