اثر منافذ زهکشی در بده (دبی) لوله‌های زهکشها


اثر منافذ زهکشی در بده (دبی) لوله‌های زهکشها
یک نگرش کلی به تحولات اتفاق افتاده درزمینه زهکشی در سالیان اخیر بخوبی نشان میدهد که لوله‌های سوراخدار یا شکافدار بطور گسترده‌ای در زهکشی اراضی کشاورزی، باندهای فرودگاهی، سدهای خاکی، معابر پلها یا خاکریزها و مکانهایی که احتیاج به مراقبت زیربنایی جهت هستحکام و ثبات دارند و نظایر اینها مورد هستفاده برنامه گرفته‌اند .


تعیین شدت تبخیر و تعرق پتانسیل و ضرائب تشتک تبخیر برای ایستگاه ملاثانی
زهکشی مراحل تکاملی طی کرده، از سیستمهای ساده و آبراهه‌های طبیعی که در داخل اونها زه آبها در اثر نیروی ثقل تخلیه میشود (وقتی که ارتفاع آب دریا و یا رودخانه‌ای کمتر باشد مانند زمینهای حواشی زاینده رود) شروع و به سیستمهای پیشرفته امروزی رسیده هست .


تعیین تبخیر و تعرق و نیاز آبی کشت‌های مهم در منطقه خوزستان
همچنین تکنولوژی پیشرفته پلاستیک منجر به معرفی لوله‌های زهکش سوراخدار با طولهای بلند عمدتا" از جنس پلاستیک شده هست که توانسته هست گام مهمی را در جانشین سازی با تنبوشه‌های سفالی بردارد (22) در نقل حاضر سعی شده از پارامتری بنام نسبت بده جهت انتخاب مناسب لوله‌های زهکش کمک گرفته شود باتوجه به اینکه لوله زهکشی دارای تعداد کم و در عین حال کافی سوراخها باشد.


تعیین نیاز آبی ارقام گندم در ایستگاه تحقیقاتی چهارتخته
این امر اخیرا" در مجلات آبیاری - زهکشی بنوعی مورد بحث برنامه گرفته اما تاکنون جزئیات بررسی نشده هست .


مطالعه روشهای جلوگیری از انسداد قطره چکانها در روش آبیاری قطره‌ای
که این نیز تاکیدی بر غیر اجتناب ناپذیری زهکشی میباشد چنانچه در هلند زهکشی همیشه یک لازمه زندگی بوده هست (15).


تعیین برنامه آبیاری مناسب سویا


تعیین آب مصرفی پتانسیل منطقه ، مطالعات لایسیمتر گیاه مینا ( چمن )


68 out of 100 based on 33 user ratings 208 reviews