بررسی بیماریهای قارچی عامل پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند در استان خراسان


بررسی بیماریهای قارچی عامل پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند در استان خراسان
مقایسه سطح زیر کشت چغندرقند در هستان خراسان با سطوح مشابه در کشورهای توسعه یافته نشانگر سطح پائین عملکرد کشت چغندرقند در این هستان می‌باشد.


مهمترین بندپایان و حشرات مضر خانگی و دفع آنها
پوسیدگی ریشه چغندرقند یکی از شرایط کاهش عملکرد چغندرقند می‌باشد.


سیلو و طرز تهیه آن
طی این بررسی از مناطق مستعد و نیمه‌مستعد کشت چغندرقند در هستان خراسان شامل شهرستانهای تربت‌جام، تربت‌حیدریه، چناران، سبزوار (جوین)، سرخس ، شیروان، قوچان، مشهد مقدس و نیشابور در سالهای 1374-75 نمونه‌گیری بعمل آمده این عمل در مرحله گیاهچه‌ای هر هفته و سپس ان هر دو هفته یکبار صورت پذیرفت .


بررسی خصوصیات بیولوژیک و مرفولوژیک کک پنبه
نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل گشته و ریشه‌های آلوده بمدت 20 دقیقه با آب‌روان شسته شد سپس ضدعفونی با هیپوکلریت‌سدیم یک % قطعاتی از حاشیه بین بافت سالم و آلوده به محیطهای کشت PDA و CMA انتقال یافته یا بدون ضدعفونی بروی محیط کشت انتخابی PARP برنامه داده شد.


زنگ میخک و مبارزه با آن
قارچهای خالص شده از ریشه‌های آلوده بسته به نوع قارچ توسط یکی از روشهای زیر شامل: فروبردن گیاهچه در محلول اسپر و کشت مجدد اون (ROOT DIP)، نگهداری گیاهچه در سوسپانسیون اسپر قارچ (Continious - dip - Inoculation) ، ریختن سوسپانسیون اسپر در کنار گیاهچه Root - stabbing method و هستفاده از لایه اینوکولوم و تلقیح ریشه‌های بزرگ .


باکتریوز توتون
مورد آزمایش بیماریزائی برنامه گرفتند.


مقایسه تاثیر سمپاشی هوائی و زمینی روی کرم غوزه پنبه
بیماریزائی قارچهای Rhizoctonia solani، Pythium aphanidermatu و Phytophthora drechsleri و Fusarium oxysporum و F.solani بر روی مرحله گیاهچه‌ای و گیاهان 10 هفته‌ای چغندرقند بررسی و به اثبات رسید.


پرورش پروانه سفیده کلم در آزمایشگاه
قارچ Rhizopus arrhizus که بیشتر از غده‌های صدمه دیده جدا شده بود فقط در مرحله گیاهان 10 هفته‌ای همراه با ایجاد زخم در ریشه بوسیله اسکارپل پوسیدگی ایجاد نمود جهت بررسی گروههای اوناستموز قارچ Rhizoctonia solani در خراسان دو ایزوله M5 جداشده، از مرحله گیاهچه‌ای چغندرقند و Tg46 جدا شده از ریشه ذخیره‌ای، بروش Clean slid technique عمل شد.


آفات مهم توتون - تعدادی از بیماریها
گروه اوناستموز ایزوله M5 ، AG4 و گروه اوناستموز ایزوله AG2-2 TJ46 تعیین گردید.

این اولین نقل گروه اوناستموزی ریزوکتورنیای جدا شده از ریشه‌های ذخیره‌ای چغندرقند می‌باشد.
68 out of 100 based on 63 user ratings 838 reviews