شوک سپتیک بعلت باسیلهای گرم منفی در سالهای 1346 - 1350

بررسی جوانب بهداشتی آلودگی هوا
اثر حلزون‌کش‌ها روی حیوانات آبزی
مطالعه تایپهای پروتئوس جدا شده از عفونتهای مختلف و مدفوع با استفاده از روش بیوشیمی و تعیین مقاومت دارویی آنها
بررسی اثر تتراسیکلین و مقایسه آن با گروه شاهد در بیماران مبتلا به وبای التور
نقش سازمان دفاع غیرنظامی کشور در ایمنی اماکن عمومی
بررسی و مطالعه فاویسم در سواحل شمالی ایران
بررسی بهداشتی محیط مسکن در جوامع مختلف تهران
موش‌های خانگی و اهمیت آنها از نظر زیان‌های اقتصادی و انتقال بیماری و طرق مبارزه با آنها
کاربرد درمان گروهی در پیشبرد هدفهای بهداشت و تنظیم خانواده
مطالعه آبهای معدنی اطراف کرمان
بررسی پیشرفت برنامه‌های جمعیت و تنظیم خانواده در سیستان و بلوچستان از شروع برنامه تا دیماه 1353
نقش پرسنل در امر کنترل عفونتهای بیمارستانی
انطباق وضع جسمی کارگر با وسایل کار در صنعت قالیبافی "ارگونومی"
Can blackberry App World apps run in the background?
Missing java.util.HashMap
Blackberry - Get current application's ApplicationDescriptor object
BlackBerry - How to set icon for Application?
Lightweight Relational database for BlackBerry OS 4.7
Printing from a BlackBerry Java App
Which connection class type should we use when connecting to a server to stream an audio file?
BlackBerry - Handling Custom Protocols
Where is the data stored when we implement Blackberry persistent apis to store data?
BlackBerry - How to start a messenger application?
*