حل عددی جریان لزج حول ایرفویل نوسانی با روش المان های گردابه ای


حل عددی جریان لزج حول ایرفویل نوسانی با روش المان های گردابه ای
نوسانات ازاد مقطع ایرفویلNACA 0012 در جریان ارام سیال لزج و تراکم ناپذیر با کمک طرح لاگرانژی المان های گردابه ای ارائه شده هست.


ساخت نانو کامپوزیت های آلیاژ حافظه دار با اضافه کردن نانو ساختارهای کربنی
در کار حاضر، مناطقی از دامنه حل که در ان ها گرادیان سرعت وجود دارد، توسط معادله ناویر- هستوکس که به فرم چرخشی نوشته شده هست، مدل سازی می شود.


طراحی و ساخت گئریپر مینیاتوری انعطاف پذئر با استفاده از نانو کامپوزیت مغناطیسی رئولوژیکی بر پایه سیلیکون رابر
بر پايه روش Fractional Step معادله ناویر- هستوکس به دو معادله مجزا تفکیک می شود که در هر گام وقتی به دنبال هم حل می شوند.


لایه نشانی آلومینئوم با استفاده از رسوب دهی الکتروشیمیائی از طریق مایعات یونی برای ساخت نانوالگو(Template)
یکی معادله غیر خطی جابجایی و دیگری معادله خطی نفوذ.


بررسی تاثئر آنیزوتروپی سنگ بر مکانیزم گسترش ترک
میدان چرخش در دامنه حل، توسط گردابه های صفحه ای و حبابی گسسته سازی می شود که هر کدام از المان های گردابه ای در میدان حل، بر پايه قانون بیوساوار جابجا و بر پايه متد Random Walk نفوذ می نمايند.


سنتز و ارزیابی خواص نانو پودر کاتالیستی CuO-ZnO-Al2O3/ZSM5 به روش هیدروترمال بهبود یافته با تابش امواج فراصوت
جریان حول ایرفویل، با هستفاده از نگاشت جوکوفسکی از حل جریان سیال حول دایره، به دست می اید.


شبیه سازی عددی آلودگی در تونل
اعتبار سنجی کار حاضر با مقایسه نتایج ضرائب نیروی به دست امده از روش المانهای گردابه ای و نتایج به دست امده از نرم افزار Xfoil انجام گرفته هست.


شبیه سازی فرایند ضدعفونی سازی هوا با استفاده از لامپ های فرابنفش سقفی
نتایج ایرفویل نوسانی در دو حالت نوسانات هستاتیکی و دینامیکی با یک درجه ازادی درجهت پیچشی ارائه شده و تغییرات دامنه نوسان و فرکانس نوسان ایرفویل و در رینولدز های 1000، 3000، 5000 و 10000، با مقادیر متفاوت سفتی پیچشی ایرفویل و ضریب دمپینگ سازه بررسی شده هست.


شبیه سازی عددی سردساز لوله ضربانی دومرحله ای مینیاتوری با ورودی ثانویه62 out of 100 based on 47 user ratings 472 reviews