بسط ماتریکس سختی دینامیکی تیر ستون تیموشنکو بر روی بستر الاستیک دو پارامتری


بسط ماتریکس سختی دینامیکی تیر ستون تیموشنکو بر روی بستر الاستیک دو پارامتری
هدف از این پایان‌نامه بسط دادن ماتریس سختی تیر ستون تیموشنکو بر روی بستر الاستیک دوپارامتری هست .


بررسی رفتار سازه‌های مصالح بنایی
برای انجام کار، ابتدا مروری بر ادبیات فنی مرتبط با اندرکنش خاک و سازه ارائه می‌گردد.


تحلیل دینامیکی سازه‌های نامتقارن متکی بر تکیه‌گاه لغزشی
سپس روش تحلیل دینامیکی سازه‌های دارای جرم و الاستیسیته گسترده بحث خواهد شد.


رفتار دینامیکی محیط های خاکی اشباع با استفاده از روش اجزاء محدود
در این بحث ، رویه هستخراج ماتریس‌های دینامیکی با هستفاده از معادله دیفرانسیل دقیق ارتعاش تیر مورد مطالعه برنامه می‌گیرد.


نیروهای دینامیکی در پی‌های شمعی
سپس ، تئوری تیموشنکو فرموله می‌گردد.


ترمیم و تقویت سازه‌های آسیب دیده از زلزله
به علاوه، برای درک بهتر مساله، تئوریهای تیر تیموشنکو و اویلر-برنولی با هم مقایسه می‌گردند.


آنالیز غیرخطی پلهای ترکه‌ای و طرح بهینه سطح مقطع عرشه پل
علاوه بر مطالب فوق مدل‌های یک پارامتری و دوپارامتری بسترهای الاستیک مورد مطالعه برنامه می‌گیرند و معادله دیفرانسیل حاکم بر ارتعاش تیر تیموشنکو بر روی هر یک از این مدل‌ها هستخراج می‌گردد.


بررسی نظری و عملی مقاومت برشی و خمشی اتصالات سازه‌های بتن مسلح پیش ساخته
سپس ، معادله دیفرانسیل یکی از این مدل‌ها به منظور بدست‌آوردن ماتریس سختی دینامیکی یک تیر ستون تیموشکنو بر روی بستر الاستیک دوپارامتری حل می‌شود.


پایداری دینامیکی سدهای خاکی برمبنای تیربرشی و تغییر شکلهای ماندگار
در ضمت بحثی روی جوابهای معادله دیفرانسیل ارائه می‌شد تا از حل معادله جلوگیری می‌شود و ماتریس سختی دینامیکی حقیقی مستقیما بدست آید.

سپس ، با هستفاده از سری توانی دو متغییره بر حسب فرکانس ارتعاش طبیعی و نیروی محوری می‌باشد که ضرایب اون ماتریسی‌های سختی، سختی هندسی و جرم مراتب اول، دوم و بالاتر مربوطه می‌باشند.

در پایان نیز چند مثال عددی ارائه خواهد شد.
71 out of 100 based on 16 user ratings 1141 reviews