قانون جدید مالیاتهای مستقیم و اثرات آن در توسعه اقتصادی ایران

بررسی کارآیی شاخص بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد ایران، یک تحلیل هزینه - فایده (مطالعه موردی چابهار)
تخمین تابع تقاضای حمل و نقل جاده‌ای کالا از استان هرمزگان
بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی مورد ایران (1350-1375)
بررسی کمی مزیت نسبی صادراتی فرش ماشینی در استان خراسان سال 1375
برآورد رابطه تعادلی بلندمدت بین کسری بودجه و کسری تراز تجاری با استفاده از تکنیک همگرائی
بررسی و شناخت اقتصاد لیبی
اثر سیاست‌های تعدیل بر فقر و توزیع درآمد (د راقتصاد ایران 1338-1372)
بررسی آثار تامین سرمایه از خارج بر رشد اقتصادی (مورد ایران)
تجزیه و تحلیل اثرات شوک‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصاد: موردایران
تحقیقی پیرامون تحولات سیستم پولی بین‌المللی
ارزیابی اقتصادی عملکرد روش صید ساردین ماهیان (روش جل) در ایران
تعیین گزینه‌های بهینه کشت و دام برای عشایر اسکان یافته مطالعه موردی دشت بکان
 *