امام خمینی(ره)؛ پیوند دهنده فقه و عرفان


امام خمینی(ره)؛ پیوند دهنده فقه و عرفانامام خمینی(ره)؛ پیوند دهنده فقه و عرفان

امام خميني(ره)؛ پيوند دهنده فقه و عرفان
امام (ره) بين جوهر فقه با جوهر عرفان سازش برقرار کرده ، لذا آداب الصلاه و اسرار الصلاه (سر الصلاه) را در کنار رساله عمليه (تحرير الوسيله) به نگارش در مي آورد و در تفکيک ناپذيري شريعت از حقيقت اصرار مي ورزيد.
امام راحل با استناد به آيه 66 سوره مائده مي نويسد: «از اين آيه بر مي آيد که نيل به معرفت و باطن ، جزء از راه ظاهر و شريعت نيست ، ظاهر طريق باطن است بلکه فهميده مي شود که ظاهر منفک از باطن نيست و کسي که معتقد باشد باطن با اعمال ظاهر و تبعيت از تکاليف الهي براي او حاصل نمي شود، بداند که به ظاهر خوب عمل نکرده و کسي که بخواهد به باطن ، از غيرطريق ظاهر برسد -مثل بعضي عوام صوفيه - اين راهي است که بينه اي از سوي پروردگار ندارد».
(تعليقه بر فصوص الحکم ، 201) .
چگونه ترا عذاب كنم ؟
امام (ره) بين فقه و فنا سازش برقرار کرده و به همين دليل امام (ره) عمل به ارکان را از «مقومات ايمان» دانسته و بيان فرمودند: «اين که در اخبار شريفه ، اقرار به لسان و عمل به ارکان را از مقومات ايمان شمرده اند، بيان يک سر طبيعي و سنت الهي جاري است ، چون حقيقت ايمان ، ملازم با اظهار و عمل است ، اگر عمل نکرد، صورتي بي مايه از ايمان و محبتي بي مغز و معني بيش نخواهد بود و با فشار جزيي حوادث و سختي احتضار از بين خواهد رفت».
(شرح چهل حديث ، ص 388 ، با اندکي تخليص) .
چرا پيامبر سه شبانه روز گريست
 .
تورا دعا نمی کنممناجات src=

نظرات کاربران

50 out of 100 based on 45 user ratings 220 reviews