بررسی کمی میزان PCB روغن ترا نسفورماتورهای یک نیروگاه حرارتی (مطالعه موردی نیروگاه حرارتی رامین )


بررسی کمی میزان PCB روغن ترا نسفورماتورهای یک نیروگاه حرارتی (مطالعه موردی نیروگاه حرارتی رامین )




بی فنیل پلی کلراتها (PCBs)ترکیبات آروماتیک کلردار هستند که سابقاً تحت عنوان روغنهای آسکارل بعنوان عایق در تجهیزات الکتریکی مورد هستفاده قرارمی گرفتند که در اواخر دهه 1960 بعلت خواص سمی و سرطانزا بودن و مشکلات زیست محیطی ، قوانین منع مصرف برای اونها وضع گردید.کنوانسیون بین المللی POPs جهت جلوگیری از پخش و افزایش این مواد، قوانین بین المللی سیاهه برداری از منابع آلوده نماينده و منهدم سازی اونها را در دستور کار خود برنامه داده که بصورت تهیه هستاندارد انجام می گردد و بخش محیط زیست توانیر مسئولیت اجرای صحیح اونرا در صنعت برق بعهده دارد.


حل مسئله زمانبندی گروهی در جریان کارگاهی بدون وقفه با زمانهای تنظیم وابسته به توالی
لذا اندازه گیری میزان دقیق میزانPCB در تجهیزات و روغنها از موارد مهمی هست که در صنعت برق باید دنبال گردد.


دسته بندی شاخص های اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین خدمات با استفاده ازمعیارهای مدل اسکور و مدل سرکوال
تولید قابل اطمینان برق برای مصارف صنعتی، تجاری و مسکونی یکی از پایه های پايه ی اقتصاد و هستاندارد زندگی در دنیای صنعتی امروز هست.راندمان بخش عظیمی از توان الکتریکی انتقال یافته از محل تولید تا مصرف ، به توانایی کاهش تلفات انتقال به وسیله کاهش جریان انتقالی وابسته هست.اختراع ترانسفورماتور در بیش از صد سال گذشته این توانایی را به وجود آورد تا به وسیله افزایش ولتاژ وکاهش جریان انتقال این مهم به انجام رسد.


دیدگاه اصول سیستم های مدیریت کیفیت به گروه های فرآیندی استاندارد ISO 21500
لذا توسعه ترانسفورماتورهای قدرت روغنی ،انتقال و توزیع جریان متناوب سه فاز را که ما امروز شناخته و به اون اطمینان داریم ، تسهیل نموده هست .ترانسفورماتورهای روغنی که در پست ها نصب شده اند باید در بلند مدت به طرز صحیحی به کار گرفته شوند ، چرا که هرگونه نقصان درانتقال برق به مصرف نماينده آثار زیانباری خواهد داشت.در این مطالعه کمیت روغن های مورد هستفاده در ترانسفورماتور نیروگاه بررسی و برپايه اونالیز بعمل آمده با دستگاه GC-ECO هستانداردASTM –D4059 نتایج حاکی از این هست که مقادیرPCB این روغن ها در حد هستاندارد زیست محیطی می باشد.


رایانش ابری و تاثیرآن برمدیریت زنجیره تامین


رتبه بندی پروژه های تحقیقاتی با در نظر گرفتن عوامل کلیدی موفقیت با استفاده از روش تاپسیس فازی)مطالعه موردی: سازمان صنایع و معادن


74 out of 100 based on 19 user ratings 1144 reviews