مقایسه اختلالات اندکس های گلبولی و CRP در نوزادان مبتلا به سپسیس زودرس و دیررس طی 5 سال (88-1384) در بیمارستان جواهری تهران

بررسی اثرفاکتورهای مترشحه از سلولهای بنیادی حاصل از بافت چربی(ADSC-CM) بر روی سنتز و تخریب اسید هیالورونیک در سلولهای فیبروبلاست پوست انسان
بررسی بیان ژن پروتئین شوک حرارتی27، گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دسموتاز در بیماران مبتلا به درگیری عروق کرونری بر اساس آنژیوگرافی و مقا
کارآزمایی بالینی تأثیر داروی گیاهی گلنار فارسی و تران اگزامیک در درمان زنان مبتلا به منوراژی
تغییرات عوامل رشدی، شاخص های عملکردی و زنجیره های سنگین و سبک میوزین عضله اسکلتی انسان در پی دو شیوه تمرینی.
مطالعه مرفولوژیکی و مولکولی (با استفاده از ژن COI)شپش های Rattusهای تهران
به‌کارگیری مدل‌های رگرسیونی خطرات جمعی در مطالعه زمان بقای بیماران مبتلا به سرطان معده
GUI for bazaar, equivalent of gitk
Activate Item on Button Press or Button Release
displaying sorted data in multiple columns
Is there a standard (non-WPF) way to do unusual shape/style dialogs?
Toolkits or Applications That Build UI From Xsd
Netbeans: Is it possible to convert a hand-coded GUI into one understood by Matisse?
Add a notification icon at the status bar in BlackBerry JDE 4.5.0
Experiences with User Interface Schema Definitions?
How can I implement user-friendly boolean logic in a web form GUI?
BlackBerry - ButtonField with centered Bitmap

مقایسه اختلالات اندکس های گلبولی و CRP در نوزادان مبتلا به سپسیس زودرس و دیررس طی 5 سال (88-1384) در بیمارستان جواهری تهران
هدف : این مطالعه به منظور مقایسه اختلالات اندکس های گلبولی و CRP در نوزادان مبتلا به سپیس زودرس و دیررس طی 5 سال (88-1384) در بیمارستان جواهری شهرستان تهران انجام شده هست.


طراحی یک روش غربالگری جهت ارزیابی مقدماتی ریسک گرمایی بر اساس مشاهده واحساس ذهنی کار گران در شرایط آب و هوایی جنوب و مرکز ایران
روش مطالعه : این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی - تحلیلی مقطعی بر روی 110 نوزاد مبتلا به سپیس زودرس و دیررس در بیمارستان جواهری شهرستان تهران طی سالهای 1384 تا 1388 انجام شده هست.


بررسی اثرات بیش بیان miR-326 بر فعالیت مسیر پیام رسانی Hedgehog و القاء آپاپتوز در سلول های بنیادی لوکمی میلوئیدی مزمن +CD34
یافته ها : 105 نوزاد (5/95 %) ترم و 5 نوزاد (5/4 %) پره ترم بودند.


بررسی اثرات ورزش ارادی بر یادگیری و حافظه فضایی در موش های وابسته به مرفین: ارزیابی نقش پروتئین BDNF
20 نوزاد (2/18 %) از نوزادان دچار سپسیس دیررس و 90 نوزاد (8/81 %) دچار سپسیس زودرس بودند.


دست ورزی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان Rat با لیپوکالین2 (Lcn2) و ارزیابی بقاء آنها دربافت آسیب دیده حاد کلیوی
CRP در 3/17 % از نوزادان مبتلا به سپسیس مثبت بود، ولی تفاوتی در بین دو گروه دچار سپسیس زودرس و دیررس نداشت.


ارزیابی اعتبار مارکرهای حیاتی جانشین وابسته به زمان در تشخیص های کلینیکی بااستفاده از روش بیزی به صورت نیم پارامتری
البته اونمی و کشت ادرار مثبت در سپسیس دیررس بیشتر دیده می شد، اما لکوپنی، لکوسیتوز و ترومبوسیتوپنی در دو گروه تفاوتی نداشتند.


نحوه بیان افعال مترادف و دارای تشابه معنایی ????????????,????????????,???????????-??????????, ?????????-????????? در زبان فارسی
در میان اندکس ها نیز WBC، PMN و هموگلوبین در سپسیس زودرس و لنفوسیت در سپسیس دیررس به میزان معناداری بالاتر بودند (P<0.05).


بررسی اثرتیمارکوئراستین وویتامین ث برعملکرد حافظه ویادگیری اجتنابی غیر فعال در موش های صحرایی 25روزه مسموم باسرب
نتیجه گیری : در مجموع بر پايه نتایج حاصل از این مطالعه و مقایسه اونها با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه چنین هستنباط می گردد که هستفاده از CRP و اندکس های گلبولی غیر از هموگلوبین کمک چندانی به تشخیص دیررس یا زودرس بودن سپسیس نوزادی نمی نماید.


تأثیر میدان مغناطیسی ایستا بر نرخ تمایز سلول های بنیادی مغز استخوان موش صحرایی در محیط کشت آزمایشگاهی در جهت ایجاد سلول های زایای بدوی76 out of 100 based on 66 user ratings 1216 reviews

برسس تأثیر برنامه آموزشی بر اساس تئوری سطح تفسیر بر پیشرفت مراحل اتخاذ احتیاط جهت سازگاری با سندرم قبل از قاعدگی
مقایسه اثر 6 هفته تمرین مقاومتی و تحریکات میدان های الکترومغناطیس پالسی بر مارکرهایNTX ، BALP و تعادل در زنان یائسه اوستئوپروتیک اولیه
بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی به داوطلبین سلامت محلات زنجان بر سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در مورد HIV/AIDS در جمعیت زنجان تحت پوشش
طراحی و ساخت داربست بیوهیبرید بر پایه نانوکامپوزیت سه بعدی ابریشم پوشیده شده از نانوالیاف فیبرونکتین با آرایش جهت دار به منظور بررسی عملکر
توسعه یک تست نواری حساس با استفاده از بیوسنسور DNA مبتنی بر نانو ذرات طلا برای شناسایی HBV,HCV
اثر تیمار ویتامین C بر وضعیت هیستوپاتولوِژیک کبد در موشهای صحرائی 25 روزه مسموم با سرب
UI Convention: Shortcut key for application exit? [closed]
where is the best place to find resources about user interface design topics
Learning to create beautiful /next-generation GUI
Abstract testing of GUIs
BlackBerry - Custom Layout
GUI controls appearing and disappearing based on user inputs [closed]
How might I grab all windows with a certain word in their titles?
Looking for a GUI debugger that runs on windows and can remote debug on Linux [closed]
Is there a language and platform agnostic declarative GUI language that isn't XML?
How do I set QMenu to align to the right of a toolbar?
*