بررسی عوامل موثر در هزینه‌های جاری دولت در شهرستانهای استان اصفهان (مطالعه موردی بودجه استان در سال 1375)


بررسی عوامل موثر در هزینه‌های جاری دولت در شهرستانهای استان اصفهان (مطالعه موردی بودجه استان در سال 1375)
هدف از این تحقیق بررسی شرایط موثر بر هزینه‌های جاری دولت در شهرستانهای هستان اصفهان میباشد.


بررسی مشکلات استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت در بخش خدمات و تولید و ارائه راهکارهای لازم (در شرکت های خدمات انفورماتیک)
بدین منظور از اطلاعات و آمارهای موجود هر شهرستان که برپايه آمارنامه هستان که توسط ساوقت برنامه و بودجه مرکز آمار ایران انتشار یافته هست بصورت مقطعی، (مطالعه موردی در سال 75) و روش حداقل مربعات معمولی (O.


ارایه یک متدولوژی مناسب جهت تدوین استراتژیهای صادرات نرم افزار
L.


بررسی الگوی رشد نئوکلاسیک در چهارچوب یک اقتصاد سیاسی رانت جویانه
S) در برآورد الگوها هستفاده شده هست .


بررسی و تحلیل عوامل خروج از خط قطار در راه آهن ایران با استفاده از تحلیل درخت خطا
مهمترین متغیرهای توضیحی یا شرایط موثر بر هزینه‌های جاری دولت در شهرستانهای هستان اصفهان در تحقیق عبارتند از: تعداد کل دانش‌آموزان هر شهرستان (TD) تعداد کل کارکنان ادارات آموزش و پرورش هر شهرستان -(TKA) جمعیت شهرنشین در هر شهرستان (JS) مخارج جاری سال قبل (HJG) درآمدهای شهرستانی از محل طرحهای ملی -(DM) مالیاتهای دریافتی در هر شهرستان (TAX)، درآمدهای شهرستانی (DS)، تعداد شهرها و روستاهای هر شهرستان -(TSR) هزینه‌های عمرانی در هر شهرستان (HO).


طراحی الگوریتم ژنتیک برای حل مساله پوشش حداکثر
نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان میدهد در سال مورد نظر اثر متغیرهای فوق مثبت و معنی‌دار (در سطح 5 و یا 10 %) میباشد که از میان شرایط فوق، متغیرهای هزینه‌های عمرانی و درآمدهای شهرستانی از محل طرحهای ملی و تعداد کل دانش‌آموزان و هزینه‌های جاری سال قبل از متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر شهرستانهای هستان می‌باشد.


به کارگیری مدل ‏‎AHP‎‏ فازی جهت اولویت بندی پروژه های سرمایه گذاری و ارائه مدلی برای بهبود ناسازگاری در آن (مورد مطالعه: بخش انرژی)
بنابراین پیشنهاداتی در این موارد ارائه گردیده از جمله اصلاح سیستم مالیاتی کشور، فعال شدن بخش خصوصی در زمینه‌های آموزشی از جمله مدارس غیرانتفاعی و ...


برنامه ریزی استراتژیک صنعت سیمان ایران
و همچنین پیشنهاد گردیده که باید دولت با اعمال سیاستهای لازم از جمله سیاست کنترل موالید در شهرها، از رشد جمعیت شهرنشین جلوگیری نموده و همچنین با اعمال تدابی لازم از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری نماید.


بررسی امکان بکارگیری تجارت الکترونیکی در یکی از شرکتهای تامین کننده قطعات خودرو71 out of 100 based on 26 user ratings 1201 reviews