فایده ی بالینی آزمایش های شایع در روماتولوژی


فایده ی بالینی آزمایش های شایع در روماتولوژی
آزمایش های سرمی روماتولوژیک، معمولا برای تایید یک تشخیص بالینی احتمالی، مفیدترین کاربرد را دارند.


بررسی اثر طول دوره شیرخوارگی بر عملکرد خصوصیات پرواری بره های لری بختیاری
هنگام شک به آرتریت روماتویید مناسسب هست، آزمایش اونتی بادی ضد هسته برای لوپوس اریتماتوی سیستمیک و لوپوس ناشی از دارو بسیار حساس هست.


تاثیر مخمر زنده (ساکارومایسز سرویسیه) بر تخمیرات شکمبه و متابولیتهای خون گوسفند
وجود اونتی بادی های ضد ‏‎DNA‎‏ دو رشته ای با نفریت لوپوسی مرتبط هست و مقدار اون اغلب با فعال بودن لوپوس اریتماتوی سیستمیک مطابقت دارد.


بررسی عادات غذایی ماهیان خاویاری نورس قره برون Acipenser persicus Borodin 1897 و چالباش A.guldenstaedti Brandt 1833 در سواحل جنوب شرقی دریای خزر


اثر مدت پروار بر رشد و خصوصیات لاشه بره های نر لری بختیاری


53 out of 100 based on 58 user ratings 733 reviews